TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: BEZPIECZEŃSTWO JAKO PODSTAWOWA POTRZEBA CZŁOWIEKA ZBIÓR STUDIÓW autor: red.nauk.KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA, red.nauk.EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ, red.nauk.DANIEL WACINKIEWICZ
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO JAKO PODSTAWOWA POTRZEBA CZŁOWIEKA ZBIÓR STUDIÓW

Wersja papierowa
Wydawnictwo: PWSZ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ISBN: 978-83-63134-27-3
Liczba stron: 474
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
73,90 zł 66,50 zł

Publikacja ta stanowi kolejną część rozważań nad bezpieczeństwem, analiz interesujących i pobudzających do dyskusji naukowej, a jednocześnie przydatnych dla potrzeb dydaktycznych na kierunkach studiów zajmujących się różnymi aspektami bezpieczeństwa.

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ORAZ CZŁOWIEKA I OBYWATELA

dr Jakub Ciechanowski
Polskie drogi do niepodległości lat 1914-1921
w kontekście bezpieczeństwa europejskiego
1. Wprowadzenie
2. Walka o granice
3. Zakończenie

dr Piotr Klatta
Zjawiska konfliktu i współpracy oraz ich główne ujęcia teoretyczne
i metody badawcze

dr inż. Remigiusz Wiśniewski
Potrzeby ludzkie a bezpieczeństwo
1. Zagadnienia wstępne
2. Charakter narodowy Polaków
3. Aspekty bezpieczeństwa
4. Państwo, obywatel. Obowiązki i prawa w zakresie obronności
5. Podsumowanie

dr hab. Piotr Semków
Bezpieczeństwo jednostki w świecie alfanumerycznym.
Człowiek pomiędzy naiwnością, niechęcią a niewiedzą

II. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

mgr Joanna Lubimow
Zadania państwa w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Wstęp
2. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
3. Zdania organów państwa będących konstytucyjnymi gwarantami
bezpieczeństwa państwa
4. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego
5. Zakończenie

dr Szczepan Stempiński
Chuligaństwo stadionowe czy stadionowy terroryzm?
1. Widowisko sportowe a bezpieczeństwo
2. Zjawisko terroryzmu stadionowego
3. Zakończenie

mgr Łukasz Budzyński
Postrzeganie Policji przez Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
1. Wprowadzenie
2. Metodologia badań
3. Analiza obszarów problemowych na podstawie
przeprowadzonych wywiadów
4. Zakończenie

III. BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, mgr Ewa Szubert
Prawo do bezpieczeństwa osobistego - rozważania w kontekście postanowień
art. 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
1. Bezpieczeństwo osobiste - wprowadzenie do analiz
2. Prawo do bezpieczeństwa osobistego
3. Sprawa Engel i inni przeciwko Holandii
4. Sprawa Bozano przeciwko Francji
5. Wnioski końcowe

prof. nadzw. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, mgr Aleksandra Klich, mgr Michał Wojdała
Bezpieczeństwo prawne pacjenta w polskim systemie prawnym -
aspekty materialnoprawne i procesowe
1. Wstęp
2. Pojęcie bezpieczeństwa prawnego
3. Bezpieczeństwo prawne w strukturze praw pacjenta
4. Problematyka administracyjnoprawnego modelu dochodzenia roszczeń
z tytułu zdarzeń medycznych a bezpieczeństwo prawne pacjenta
5. Gwarancje procesowe bezpieczeństwa prawnego pacjenta
6. Prawna specyfika postępowania dowodowego w sprawach
z udziałem pacjentów
7. Wnioski

mgr Karolina Okniańska
Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w procesie leczenia
1. Wstęp
2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
3. Przedmiot zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w procesie leczenia
4. Przesłanki dodatkowe wpływające na uzyskanie świadczeń zdrowotnych
przy zabezpieczeniu
5. Wnioski

prof. nadzw. dr hab. Piotr Osowy
Prawo do sądu w sprawach cywilnych - emanacja prawa prywatnego
czy uprawnienie publicznoprawne. Zagadnienia wybrane

dr Tomasz Radkiewicz
Działanie sądu z urzędu w sprawach cywilnych jako gwarancja
bezpieczeństwa prawnego obywateli
1. Wstęp
2. Rola sądu w zakresie konkretyzowania i wyjaśniania
materiału procesowego
3. Rola sądu cywilnego w udzieleniu pouczeń stronom
4. Aktywność sądu w gromadzeniu materiału dowodowego
5. Wnioski

mgr Katarzyna Wybieralska
Dowód z dokumentu elektronicznego jako instrument
ułatwiający dochodzenie praw w procesie cywilnym
1. Wstęp
2. Istota dowodu z dokumentu
3. Dokument elektroniczny
4. Wnioski

mgr Justyna Żebrowska-Sowa
Problem efektywności postępowania odrębnego w sprawach
z zakresu prawa pracy - wybrane zagadnienia
1. Efektywność a skuteczność
2. Istota postępowania uproszczonego
3. Efektywność postępowania uproszczonego
4. Formularze urzędowe jako środek efektywnego postępowania
5. Efektywność postępowania w znowelizowanym postępowaniu
uproszczonym

mgr Remigiusz Wasiak
Zarzuty do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji jako instrument
ochrony prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
1. Wstęp
2. Zarzuty jako forma obrony w postępowaniu egzekucyjnym
3. Uprawnienie do złożenia zarzutów
4. Istota i forma zarzutów
5. Rozstrzygnięcie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
6. Podsumowanie

mgr Justyna Jasińska
Majątkowe skutki separacji

mgr Adriana Tomczyk
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w aspekcie
bezpieczeństwa prawnego i porządku publicznego
1. Uwagi wstępne
2. Zasada powszechności ksiąg wieczystych
3. Regulacje prawne zwiększające powszechność i wiarygodność
ksiąg wieczystych
4. Regulacje prawne zmniejszające powszechność i wiarygodność
ksiąg wieczystych
5. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
6. Podsumowanie

mgr Katarzyna Samulska
Jawność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jako gwarancja bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
1. Zagadnienia wstępne
2. Rys historyczny zamówień publicznych w Polsce
3. Zasada jawności w zamówieniach publicznych
4. Ograniczanie zasady jawności udzielania zamówień publicznych
5. Podsumowanie

dr Ireneusz Nowak
Pozycja podatkowoprawna płatnika w świetle jego odpowiedzialności
za zobowiązania podatkowe
1. Uwagi wprowadzające
2. Status płatnika na gruncie przepisów prawa podatkowego
3. Odpowiedzialność płatnika za zobowiązania podatkowe
4. Wyjątki od zasady odpowiedzialności płatnika
za zobowiązania podatkowe
5. Podatnik jako strona w postępowaniu podatkowym
w sprawie odpowiedzialności płatnika
6. Wpłacenie należnego świadczenia przez podatnika lub płatnika
a zakres ich odpowiedzialności
7. Podsumowanie

dr Bogdan Rutkowski
Tajemnica skarbowa jako instrument ochrony danych osobowych
będących w posiadaniu organów administracji finansowej
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie oraz podstawy prawne tajemnicy skarbowej i celnej
3. Zakres przedmiotowy
4. Zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej i celnej
5. Przechowywanie i udostępnianie informacji objętych tajemnicą skarbową
6. Sankcje karne
7. Podsumowanie

IV. BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE I KULTUROWE

dr Katarzyna Furman-Łajszczak
Bezpłatne poradnictwo gwarancją bezpieczeństwa socjalnego osób starszych.
Przyczynek do dyskusji
1. Wprowadzenie
2. Bezpieczeństwo socjalne a bezpłatne poradnictwo
3. Bezpłatne poradnictwo dla osób starszych - zdefiniowanie problemów,
potrzeb oraz propozycja rozwiązań w tym obszarze
4. Zakończenie

dr Michał Pietkiewicz, mgr Iwona Ramus
Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych najemcy i jego byłego małżonka
a sądowy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
1. Wstęp
2. Przesłanki zastosowania art. 6801 k.c
3. Umowa najmu a małżeńska wspólność majątkowa
4. Majątkowy charakter prawa najmu
5. Prawo najmu a podział majątku wspólnego
po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
6. Wnioski

dr Anna Chabasińska
Mniejszości a bezpieczeństwo kulturowe III Rzeczypospolitej
1. Wprowadzenie
2. Mniejszości - pojęcie i konteksty
3. Mniejszości w Polsce - identyfikacja zagrożeń
4. Zakończenie

V. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

dr Anna Dziurny
Podstawy i kryteria metodologii badań bezpieczeństwa ekonomicznego
1. Wstęp
2. Postrzeganie istoty bezpieczeństwa ekonomicznego
3. Wyzwania i zagrożenia jako kryteria metodologii badań
bezpieczeństwa ekonomicznego
4. Metodologia badań bezpieczeństwa ekonomicznego
według kryterium podmiotowego
5. Metodologia badań bezpieczeństwa ekonomicznego
według kryterium przedmiotowego
6. Modelowanie bezpieczeństwa ekonomicznego
7. Wpływ globalizacji i regionalizacji na badania
bezpieczeństwa ekonomicznego
8. Zakończenie

prof. dr hab. Zenon Stachowiak
Bezpieczeństwo ekonomiczne - konieczność, przymus czy tylko wyraz
deklaracji politycznej
1. Wstęp
2. Paradoksy i dylematy postrzegania problemu
bezpieczeństwa ekonomicznego
3. Pierwiastki instytucjonalnych badań bezpieczeństwa ekonomicznego
4. Nowa ekonomika instytucjonalna jako alternatywa
do nowego postrzegania i badania bezpieczeństwa ekonomicznego
5. O istocie bezpieczeństwa ekonomicznego - przegląd prób
jego zdefiniowania
6. Aktualne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarze
narodowym i międzynarodowym
7. Zakończenie

mgr Halina Krysyuk
Determinanty zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego świata
1. Wstęp
2. Zagrożenia ogólnoświatowe
2.1. Zagrożenia związane z globalizacją gospodarek i rynków
finansowych
2.2. Determinanty globalizacji rynków finansowych
2.3. Kryzysy finansowe jako główne zagrożenie
bezpieczeństwa ekonomicznego świata
2.4. Wysoki poziom zadłużenia państw
3. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego generowane przez działalność
państw
3.1. Agresja ekonomiczna w relacjach międzynarodowych
3.2. Zagrożenia ekonomiczne o charakterze finansowym,
wywoływane przez działalność państw
3.1.1. Sztuczną ingerencję w kurs waluty państwowej
3.1.2. Zamrażanie kont i lokat za granicą, zakaz transferu
środków finansowych za granicę
3.1.3. Działalność rajów podatkowych
3.1.4. Zagrożenia surowcowo-energetyczne związane
z działalnością państw
4. Działalność państw i organizacji na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego
4.1. Działania ze strony pojedynczych państw
4.2. Działania organizacji międzynarodowych na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego
5. Zakończenie

dr Mariusz Macudziński
Bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze w Polsce w świetle priorytetów
i rzeczywistych wyników kontroli skarbowej
1. Uwagi wprowadzające
2. Kontrola skarbowa - najważniejsze cele i zakres jej działania
3. Zadania i priorytety kontroli skarbowej
4. Rezultaty działania kontroli skarbowej - analiza porównawcza
5. Podsumowanie

dr Jerzy Gąsiorowski
Przestępczość gospodarcza - istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
1. Wstęp
2. Dobro społeczne jako desygnat bezpieczeństwa
a przestępczość gospodarcza
3. Definicja i zakres przestępczości gospodarczej
4. Charakterystyka przestępstw gospodarczych
5. Sprawcy przestępstw gospodarczych
6. Zakończenie

mgr Anna Mierzejewska
Stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego
1. Wstęp
2. Bezpieczeństwo systemu finansowego
3. Rola sektora bankowego w gospodarce i jego bezpieczeństwo
4. Bank instytucją zaufania publicznego
5. Zakończenie

dr Monika Rozkrut, dr Dominik Rozkrut
Bezpieczeństwo informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy
1. Wprowadzenie
2. Gospodarka oparta na wiedzy
3. Bezpieczeństwo informacyjne
4. Zakończenie

dr Bartosz Stachowiak
Bezpieczeństwo energetyczne państwa jako element strukturalny
bezpieczeństwa ekonomicznego
1. Wstęp
2. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego
3. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego jako wyraz
cywilizacyjnego wyzwania narodowego, regionalnego i światowego
4. Bezpieczeństwo energetyczne jako część składowa
bezpieczeństwa ekonomicznego
5. Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego
6. Koncepcje rozwiązania problemu bezpieczeństwa energetycznego
w Polsce i ich realizacja
7. Zakończenie

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Społeczna odpowiedzialność biznesu a siła fundamentalna przedsiębiorstw
1. Wstęp
2. Wartość przedsiębiorstwa - czym jest i co ją kształtuje?
3. Siła fundamentalna i jej związek z wartością przedsiębiorstwa
4. Wartość, siła fundamentalna a CSR
5. Wnioski

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Limański, dr Zbigniew Grzywna, dr Ireneusz Drabik
Bezpieczeństwo aglomeracji z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego
1. Wprowadzenie
2. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa -
zarządzanie bezpieczeństwem publicznym jako zadanie administracji
3. Miasto, aglomeracje miast - zadania administracji
4. Działania Straży Miejskiej
5. Centrum Zarządzania Kryzysowego na przykładzie Miasta Katowice

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier