TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: JAKOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE autor: red.nauk.EWA JASIUK
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

JAKOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I SPOŁECZNE

Wersja papierowa
Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU
ISBN: 978-83-62491-18-6
Liczba stron: 534
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2012 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
106,90 zł 96,20 zł

"Z powyższego przeglądu wyłania się obraz pracy bogatej w różnorodne typy refleksji nad jakością działania administracji i jej wpływem na jakość życia społeczeństwa, w szczególności na obszarze aktywności samorządu terytorialnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W samym tytule pracy sygnalizowany jest jej niepełny zakres przedmiotowy - obejmuje ona jeno wybrane aspekty prawne i społeczne omawianych problemów. W wielu opracowaniach widać konstruktywny niepokój poznawczy, świadomość Autorów, że podjęli się badania materii bardzo złożonej, wymagającej jeszcze dalszych, niejednokrotnie wielodyscyplinarnych studiów. To bardzo cenna zaleta pracy. Jej lektura właśnie inspiruje do dalszych dociekań naukowych, tym bardziej, że niektóre z wypowiedzianych przez poszczególnych Autorów opinii prowokują do podjęcia tak potrzebnej w nauce dyskusji. Pobudzają także do pogłębienia dialogu między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów zapewnienia oczekiwanej jakości działania administracji publicznej. Zastosowane w pracy podejścia badawcze mają w pełni uświadomiony cel praktyczny, a ich nieuchronny eklektyzm jest ceną, którą warto zapłacić uzyskując niesłychanie rozwinięty zespół twierdzeń dotyczących opisywanej rzeczywistości działania administracji publicznej i wskazań-jak wpływ tych działań na jakość życia społecznego udoskonalić. Jest to więc dzieło o wartości znacznie wykraczającej ponad przeciętny poziom produkcji naukowej, godne szerokiego upowszechnienia w środowiskach ludzi zainteresowanych teorią i praktyką publicznego administrowania."
Z recenzji prof. nadzw. UŁ dr. hab. Michała Kasińskiego

SPIS TREŚCI

Andrzej Piekara, Ewa Jasiuk
Słowo wstępne

Część pierwsza
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a jakość działania administracji publicznej

Rozdział 1
Stanisław Wójcik
Samorząd terytorialny jako miernik jakości
państwa i społeczeństwa
1.1. Współpraca i konflikt
1.2. Relacje państwo - samorząd w Europie
1.3. Państwo - samorząd w polskim międzywojniu
1.4. Polityczne aspekty centralizmu i decentralizacji
1.5. Polityczne znaczenie osobowości prawnej
1.6. Ogólna filozofia samorządu
1.7. Konieczność centralizmu i decentralizacji
1.8. Brak samorządu terytorialnego w warunkach centralnego
zarządzania
1.9. Proces rozwoju władzy lokalnej: koegzystencja i subsydiarność

Rozdział 2
Ewa Olejniczak-Szałowska
O potrzebie ochrony prawa do udziału w referendum lokalnym
2.1. Referendum lokalne jako wartość wpływająca na jakość
życia publicznego a zjawiska patologiczne w praktyce referendalnej
2.2. Znaczenie i charakter prawa do udziału w referendum lokalnym
2.3. Publiczne nawoływanie do nieuczestniczenia w referendum lokalnym jako przejaw naruszania wolności wykonywania prawa
2.4. Wnioski de lege ferenda

Rozdział 3
Agata Skórek
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
3.1. Konstytucyjna i kodeksowa (cywilnoprawna) podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
3.2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej
3.3. Przesłanka merytoryczna odpowiedzialności - niezgodność
z prawem
3.4. Szkoda i związek przyczynowy
3.5. Szkoda na skutek wydania niezgodnej z prawem decyzji
3.6. Szkoda będąca następstwem braku wydania decyzji
3.7. Regresowa odpowiedzialność urzędnika za szkody spowodowane jego działaniem
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4
Andrzej Pietrych
Odpowiedzialność materialna urzędników za podejmowane decyzje
4.1. Wprowadzenie
4.2. Odpowiedzialność urzędników - obecny stan prawny
4.3. Odpowiedzialność urzędników - nowy stan prawny
4.5. Zakończenie

Rozdział 5
Alina Walenia
Działalność administracji samorządowej Podkarpacia w zakresie podnoszenia konkurencyjności regionu
5.1. Wprowadzenie
5.2. Ocena działalności władz samorządowych Podkarpacia
w zakresie wdrażania innowacyjnych metod zarządzania
rozwojem lokalnym i regionalnym
5.3. Bariery w zakresie rozwoju innowacyjnej administracji
samorządowej
5.4. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego dla
sektora małych, średnich przedsiębiorstw
5.5. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z administracją rządową oraz z instytucjami wspierającymi proinnowacyjną politykę rozwoju Podkarpacia
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6
Monika Chlipała
Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych
6.1. Samodzielność prawotwórcza gminy
6.2. Zakres przedmiotowy statutu jednostki pomocniczej
6.3. Podsumowanie

Rozdział 7
Mariusz Szyrski
Jakość życia mieszkańca gminy - badanie zabezpieczeń normatywnych
7.1. Sprawa informatyzacji w samorządzie terytorialnym
7.2. Procedura rejestracji działalności gospodarczej
7.3. Podatki i opłaty lokalne
7.4. Uwagi końcowe

Rozdział 8
Małgorzata Ofiarska
Związek jednostek samorządu terytorialnego jako forma współdziałania i potencjalny czynnik dynamizujący rozwój lokalny
8.1. Geneza i ewolucja współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
8.2. Przesłanki współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
8.3. Związek jako forma publicznoprawna współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
8.4. Związek międzygminny i związek powiatów jako jednostki
sektora finansów publicznych
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9
Bogusław Przywora
Konstytucyjna zasada neutralności politycznej urzędników służby cywilnej
9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. Próba sformułowania definicji pojęcia neutralności politycznej
9.3. Uwagi końcowe

Rozdział 10
Izabela Seredocha
Kultura organizacyjna jednostek administracji
samorządowej w ocenie pracowników samorządowych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Istota organizacji publicznych
10.3. Istota kultury organizacyjnej
10.4. Klasyfikacje kultur
10.5. Charakterystyka grupy badawczej
10.6. Orientacja na jakość i kreatywność
10.7. W stronę kultury klanu
10.8. Podsumowanie

Rozdział 11
Tomasz Śmietanka
Polityka społeczna gminy w opinii respondentów na przykładzie gmin: Grójec, Kozienice, Szydłowiec - wybrane aspekty
11.1. Wstęp
11.2. Metoda badań respondentów
11.3. Dostępność respondentów do infrastruktury społecznej gminy
11.4. Jakość usług społecznych
11.5. Oczekiwane zmiany w finansowaniu usług społecznych
11.6. Jakość życia respondentów zależna od gminy
11.7. Opinia respondentów z trzech gmin według wybranych cech
11.8. Podsumowanie

Rozdział 12
Zbigniew Kopacz
Skutki prawne publikacji aktów prawa miejscowego
12.1. Uwagi ogólne
12.2. Wejście w życie aktów prawa miejscowego
12.3. Zagadnienie nieretroaktywności aktów prawa miejscowego
12.4. Domniemanie powszechnej znajomości prawa

Rozdział 13
Maksym Ferenc
Reforma administracji publicznej na Ukrainie -
założenia oraz realizacja
13.1. Wprowadzenie
13.2. Transformacja administracji publicznej na Ukrainie
w aspekcie porównawczym
13.3. Koncepcja reformowania samorządu na współczesnym
etapie - polskie doświadczenia
13.4. Priorytety reformy administracji publicznej na Ukrainie

Rozdział 14
Ewa Jasiuk
Wznowienie postępowania administracyjnego jako proceduralna gwarancja jakości administracji - przegląd orzecznictwa
14.1. Uwagi ogólne
14.2. Katalog podstaw wznowieniowych
14.3. Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania
i postępowanie wznowieniowe
14.4. Wstrzymanie wykonania decyzji
14.5. Rozstrzygnięcia wydawane na skutek postępowania
wznowieniowego
14.6. Zakończenie

Część druga
Społeczeństwo obywatelskie a jakość działania administracji
publicznej

Rozdział 1
Kamil Sikora
Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie
1.1. Istota społeczeństwa obywatelskiego
1.2. Wspólnota samorządowa w Polsce po 1989 roku
1.3. Przeszkody w budowie społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce

Rozdział 2
Jarosław Ruszewski
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych
2.1. Pojęcie i rozwój ekonomii społecznej
2.2. Przedsiębiorstwo społeczne
2.3. Podmioty ekonomii społecznej
2.4. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną
2.5. Wnioski końcowe

Rozdział 3
Katarzyna Kłosowska-Lasek
Wpływ nieformalnych działań administracji publicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
3.1. Pojęcie nieformalnych działań administracji publicznej
3.2. Idea społeczeństwa obywatelskiego
3.3. Atuty działań nieformalnych w kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego

Rozdział 4
Iwona Warchoł
Płaszczyzny konfliktów związanych ze współpracą między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi
4.1. Konflikt jako nieunikniony element ludzkiej współpracy
4.2. Płaszczyzny współpracy między administracją publiczną
a organizacjami pozarządowymi
4.3. Ustawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w relacji
administracja publiczna - organizacje pozarządowe

Rozdział 5
Alina Miruć
Społeczeństwo obywatelskie a jakość życia obywateli
5.1. Wprowadzenie
5.2. Kapitał społeczny jako warunek rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego
5.3. Idea społeczeństwa obywatelskiego i jego funkcje
5.4. Potrzeby społeczne i ich zaspakajanie
5.5. Trzeci sektor
5.6. Uwagi końcowe

Rozdział 6
Małgorzata Zakrzewska
Rola NGOs i kampanii społecznych w kształtowaniu zaangażowania społecznego
6.1. Ilościowe i jakościowe ujęcie III sektora w Polsce
6.2. Kampania społeczna jako narzędzie realizacji celów
statutowych NGO
6.3. Typologia jakościowa i czasowa kampanii profrekwencyjnych w Polsce
6.4. Kampanie profrekwencyjne w Polsce
6.5. Przykłady oraz ocena polskich kampanii pro frekwencyjnych
6.6. Działalność NGO w zakresie zaangażowania społecznego
6.7. Podsumowanie

Rozdział 7
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz
Udział organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w administracyjnych postępowaniach szczególnych oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym jako wyraz instytucjonalizacji społeczeństwa
obywatelskiego
7.1. Organizacje społeczne - problemy terminologiczne
7.2. Znaczenie organizacji społecznych w społeczeństwie obywatelskim
7.3. Organizacja społeczna w jurysdykcyjnym postępowaniu
administracyjnym
7.4. Organizacja społeczna w postępowaniu podatkowym
7.5. Udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych szczególnych związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym
7.6. Organizacja społeczna w administracyjnym postępowaniu
egzekucyjnym
7.7. Organizacja społeczna w postępowaniu patentowym
7.8. Organizacje społeczne w postępowaniu sądowoadministracyjnym
7.9. Konkluzja

Rozdział 8
Katarzyna Kokocińska
O partycypacji społecznej na szczeblu samorządowym. Konsultacje społeczne dokumentów strategicznego programowania rozwoju
8.1. Potrzeba angażowania społeczności regionalnych i lokalnych
w działania na rzecz kształtowania kierunków rozwoju
społeczno-gospodarczego
8.2. Dialog społeczny - podstawowe zagadnienia prawne
8.3. Zasada partnerstwa i sposób jej realizacji w polityce
rozwoju społeczno-gospodarczego. Formy dialogu społecznego i obywatelskiego
8.4. Partycypacja społeczności regionalnych i lokalnych
w kształtowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9
Lech Jańczuk
Eklektyczny paradygmat mierników jakości państwa
9.1. Zamiast wstępu
9.2. Nauki o polityce
9.3. Ekonomia
9.4. Socjologia
9.5. Podsumowanie

Rozdział 10
Bartosz Rakoczy
Rola Państwa i społeczeństwa obywatelskiego
w ochronie środowiska - współpraca czy konflikt?
10.1. Wstęp
10.2. Zadania władz publicznych w zakresie ochrony środowiska
10.3. Partycypacja społeczeństwa obywatelskiego w ochronie
środowiska
10.4. Wyważenie zadań władz publicznych i społeczeństwa
obywatelskiego w ochronie środowiska
10.5. Podsumowanie

Rozdział 11
Kamil Sikora, Anna Wąsowska
Samorządność lokalna na przykładzie gminy samorządowej w Szwajcarii
11.1. Istota samorządności lokalnej
11.2. Rodzaje gmin
11.3. Formy demokracji bezpośredniej
11.4. Autonomia gmin
11.5. Organizacja wewnętrzna gminy

Noty o Autorach

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier