TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: GMINY PODREGIONU RADOMSKIEGO FINANSE MIENIE ROZWÓJ autor: red.KAZIMIERZ ORTYŃSKI, red.MAREK PYPEĆ
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

GMINY PODREGIONU RADOMSKIEGO FINANSE MIENIE ROZWÓJ

Wersja papierowa
Wydawnictwo: POLITECHNIKA RADOMSKA
ISBN: 978-83-7351-393-8
Liczba stron: 259
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2011 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
27,20 zł 24,50 zł

ISBN: 1642-5278-156

Niniejsze opracowanie stanowi prezentację części wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Kreowanie środków na rozwój w samorządach terytorialnych subregionu radomskiego", wchodzącego w skład badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy ma charakter wstępny i poświęcony jest charakterystyce głównych cech podregionu radomskiego na tle województwa mazowieckiego i kraju. Przedstawiono tu między innymi podział administracyjny i powierzchnię podregionu, sytuację demograficzną, sytuację społeczną (w tym: bezrobocie, dochody ludności, bezpieczeństwo publiczne, opiekę medyczną, edukację), produkt krajowy brutto wytwarzany w podregionie i w przeliczeniu na mieszkańca oraz stan i rozwój przedsiębiorczości.
Trzy kolejne rozdziały poświęcone są analizie budżetów gmin podregionu, z uwzględnieniem tych kryteriów, które wstępnie zostały zakwalifikowane, jako istotne z punktu widzenia oceny stopnia rozwoju oraz możliwości kreowania środków na rozwój w przyszłości. W rozdziale drugim poddano analizie dochody budżetów gmin, w tym przede wszystkim te, które stanowią o obecnym rozwoju jednostek, bądź w istotny sposób wpływają na ich możliwości rozwojowe w przyszłości (dochody ogółem, dochody własne, dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody o charakterze transferowym w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.
W rozdziale trzecim zbadano wydatki budżetów gmin (wydatki ogółem, wydatki per capita, wydatki majątkowe w tym na infrastrukturę), a także źródła ich finansowania. W rozdziale ostatnim przedstawiono wynik finansowy i zadłużenie badanych jednostek.
Badaniom poddano 65 jednostek samorządu gminnego podregionu radomskiego, zatem analizą objęto więc wszystkie gminy podregionu. Przedmiotem zainteresowania było również przestrzenne zróżnicowanie rozwoju tych jednostek. Dla jego zobrazowania porównywano osiągane wyniki z uwzględnieniem podziału podregionu na powiaty, co pozwoliło na uchwycenie niekiedy znacznych różnic i tendencji.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Rozwój gospodarczy i mienie komunalne
1. Podregion radomski na tle województwa mazowieckiego i kraju
1.1. Podział administracyjny i powierzchnia
1.2. Sytuacja demograficzna
1.3. Sytuacja społeczna
1.4. Produkt Krajowy Brutto
2. Przedsiębiorczość
2.1. Liczba podmiotów gospodarczych ogółem
2.2. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
3. Zasoby mieszkaniowe
3.1. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
3.2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m2
3.3. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w 2006 r.
w % ogółu mieszkań
4. Mienie komunalne
4.1. Wartość brutto i zużycie środków trwałych
4.2. Sieć wodociągowa
4.3. Sieć kanalizacyjna
4.4. Sieci cieplne
4.5. Komunikacja miejska

Rozdział II. Dochody
1. Dochody ogółem
1.1. Dochody ogółem w gminach podregionu radomskiego w relacji
do wszystkich gmin w Polsce, województwie mazowieckim i innych
podregionach województwa mazowieckiego
1.2. Zróżnicowanie przestrzenne dochodów ogółem
w układzie powiatów
1.3. Dochody ogółem według rodzajów gmin
1.3.1. Gminy miejskie
1.3.2. Gminy miejsko-wiejskie
1.3.3. Gminy wiejskie
2. Dochody własne
2.1. Dochody własne ogółem
2.1.1. Zróżnicowanie przestrzenne w układzie powiatów
2.1.2. Dochody własne wg rodzajów gmin
2.1.2.1. Gminy miejskie
2.1.2.2. Gminy miejsko-wiejskie
2.1.2.3. Gminy wiejskie
2.2. Dochody z podatków gminnych
2.2.1. Gminy podregionu radomskiego w relacji do wszystkich gmin
w Polsce, województwie mazowieckim i innych podregionów
województwa mazowieckiego
2.2.2. Zróżnicowanie przestrzenne w układzie powiatów
2.2.3. Dochody z podatków gminnych wg rodzajów gmin
2.2.3.1. Gminy miejskie
2.2.3.2. Gminy miejsko-wiejskie
2.2.3.3. Gminy wiejskie
2.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
2.3.1. Gminy podregionu radomskiego w relacji do wszystkich gmin
w Polsce, województwie mazowieckim i innych podregionów
województwa mazowieckiego
2.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne w układzie powiatów
2.3.3. Rodzaje gmin
2.3.3.1. Gminy miejskie
2.3.3.2. Gminy miejsko-wiejskie
2.3.3.3. Gminy wiejskie
2.4. Dochody z majątku
2.4.1. Gminy podregionu radomskiego w relacji do wszystkich gmin
w Polsce, województwie mazowieckim i innych podregionów
województwa mazowieckie
2.4.2. Zróżnicowanie przestrzenne w układzie powiatów
2.4.3. Dochody z majątku według rodzajów gmin
2.4.3.1. Gminy miejskie
2.4.3.2. Gminy miejsko-wiejskie
2.4.3.3. Gminy wiejskie
3. Dochody transferowe
3.1. Rozmiary i struktura transferów
3.2. Zróżnicowanie przestrzenne dochodów transferowych
w układzie powiatów
3.3. Rodzaje gmin
3.3.1. Gminy miejskie
3.3.2. Gminy miejsko-wiejskie
3.3.3. Gminy wiejskie
4. Tabele rankingowe gmin podregionu radomskiego - wg kryterium
dochodów

Rozdział III. Wydatki i ich finansowanie
1. Wydatki gmin podregionu radomskiego
1.1. Wydatki ogółem
1.1.1. Analiza porównawcza wydatków gmin podregionu
radomskiego w relacji do wszystkich gmin w Polsce,
województwie mazowieckim i innych podregionów
województwa mazowieckiego
1.1.2. Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków gmin
- w układzie powiatów
1.1.3. Zróżnicowanie przestrzenne wydatków ogółem gmin
podregionu radomskiego
1.2. Wydatki majątkowe
1.2.1. Analiza porównawcza wydatków majątkowych gmin
podregionu radomskiego w relacji do wszystkich gmin
w Polsce, województwie mazowieckim i innych
podregionów województwa mazowieckiego
1.2.2. Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków
majątkowych gmin w układzie powiatów
1.2.3. Zróżnicowanie przestrzenne wydatków majątkowych
gmin podregionu
1.3. Wydatki na infrastrukturę
1.3.1. Wydatki infrastrukturalne na transport i łączność
1.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne wydatków na transport i łączność
w jednostkach terytorialnych podregionu radomskiego
1.3.3. Wydatki infrastrukturalne na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska
1.3.4. Zróżnicowanie przestrzenne wydatków na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska w jednostkach terytorialnycl
podregionu radomskiego
1.3.5. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową
1.3.6. Zróżnicowanie przestrzenne wydatków mieszkaniowych
w jednostkach terytorialnych podregionu radomskiego
2. Wskaźnikowa analiza wydatków gmin
2.1. Wskaźnik - wydatki bieżące na mieszkańca
2.1.1. Budowa wskaźnika i uzasadnienie wyboru
2.1.2. Wydatki bieżące gmin w podregionie radomskim na tle Polski
i województwa mazowieckiego
2.1.3. Analiza wskaźnika w badanej zbiorowości
2.2. Wskaźnik - wydatki majątkowe budżetów gmin na mieszkańca
2.2.1. Budowa wskaźnika i uzasadnienie wyboru
2.2.2. Wydatki majątkowe gmin podregionu radomskiego
na tle Polski i województwa mazowieckiego
2.2.3. Analiza wskaźnika w badanej zbiorowości
2.3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
2.3.1. Budowa wskaźnika i uzasadnienie wyboru
2.3.2. Uzasadnienie z obliczeniami
2.3.3. Analiza wskaźnika w badanej zbiorowości
2.4. Tabele rankingowe gmin wg kryterium wydatków
3. Finansowanie wydatków dochodami
3.1. Analiza finansowania wydatków bieżących dochodami własnymi
3.1.1. Analiza porównawcza relacji dochodów własnych
do wydatków bieżących w gminach podregionu radomskiego
w stosunku do wszystkich gmin w Polsce, województwie
mazowieckim i innych podregionów
województwa mazowieckiego
3.1.2. Analiza zróżnicowania przestrzennego w układzie powiatów
3.1.3. Analiza według rodzajów gmin
3.1.3.1. Analiza w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie i wiejskie
3.1.3.2. Gminy miejskie
3.1.3.3. Gminy miejsko-wiejskie
3.1.3.4. Gminy wiejskie
3.2. Analiza finansowania wydatków bieżących dochodami
zasadniczymi
3.2.1. Analiza porównawcza relacji dochodów zasadniczych
do wydatków bieżących w gminach podregionu radomskiego
w stosunku do wszystkich gmin w Polsce, województwie
mazowieckim i innych podregionów
województwa mazowieckiego
3.2.2. Analiza zróżnicowania przestrzennego w układzie powiatów
3.2.3. Analiza według rodzajów gmin
3.2.3.1. Analiza w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie i wiejskie
3.2.3.2. Gminy miejskie
3.2.3.3. Gminy miejsko-wiejskie
3.2.3.4. Gminy wiejskie
3.3. Analiza nadwyżki dochodów zasadniczych nad wydatkami bieżącymi
na mieszkańca
3.3.1. Analiza porównawcza dochodów zasadniczych nad wydatkami
bieżącymi na mieszkańca w gminach podregionu
radomskiego w relacji do wszystkich gmin w Polsce,
województwie mazowieckim i innych podregionów
województwa mazowieckiego
3.3.2. Analiza zróżnicowania przestrzennego w układzie powiatów
3.3.3. Analiza według rodzajów gmin
3.3.3.1. Analiza w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie i wiejskie
3.3.3.2. Gminy miejskie
3.3.3.3. Gminy miejsko-wiejskie
3.3.3.4. Gminy wiejskie
3.4. Analiza finansowania wydatków bieżących transferami
3.4.1. Analiza porównawcza relacji transferów do wydatków
bieżących w gminach podregionu radomskiego w stosunku
do wszystkich gmin w Polsce, województwie mazowieckim
i innych podregionów województwa mazowieckiego
3.4.2. Analiza zróżnicowania przestrzennego w układzie powiatów.
3.4.3. Analiza według rodzajów gmin
3.4.3.1. Analiza w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie i wiejskie
3.4.3.2. Gminy miejskie
3.4.3.3. Gminy miejsko-wiejskie
3.4.3.4. Gminy wiejskie
3.5. Tabele rankingowe gmin podregionu radomskiego wg kryterium
finansowania

Rozdział IV. Wyniki finansowe budżetów i zobowiązania
4.1. Wyniki finansowe budżetów gmin w podregionie radomskim
4.2. Zadłużenie jako miernik oceny gmin
4.2.1. Zadłużenie w relacji do dochodów budżetowych
4.2.2. Zobowiązania gmin na mieszkańca
4.3. Podsumowanie oceny zadłużenia i osiąganych wyników

Zakończenie

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier