TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE wyd.4 autor: TOMASZ JĘDRZEJEWSKI, MARIAN MASTERNAK, PIOTR RĄCZKA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE wyd.4

Wersja papierowa
Wydawnictwo: TNOiK
ISBN: 978-83-7285-443-8
Liczba stron: 318
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2009 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
47,20 zł 30,70 zł

Opracowanie zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe rozwiązania prawne wynikające ze zmian legislacyjnych. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Przedmowa
ROZDZIAŁ I
ZAGADNIENIA OGÓLNE
? 1. Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania egzekucyjnego
? 2. Źródła prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
?3. Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
? 4. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej
? 5. Postępowanie egzekucyjne a postępowanie administracyjne
ROZDZIAŁ II
ZAKRES STOSOWANIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
? l. Zakres podmiotowy
Zakres przedmiotowy
ROZDZIAŁ III
ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
? l. Uwagi ogólne
? 2. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego
1. Zasada celowości
2. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji
3. Zasada stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych
w ustawie
4. Zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania
obowiązku
5. Zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych
6. Zasada niezbędności
7. Zasada zagrożenia
8. Zasada poszanowania minimum egzystencji
9. Zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego
10. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji
11. Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków
represyjnych
ROZDZIAŁ IV
PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
? 1. Organ egzekucyjny oraz organ rekwizycyjny
1. Pojęcie oraz klasyfikacja organów egzekucyjnych
2. Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego
3. Organ rekwizycyjny
? 2. Egzekutor, poborca skarbowy, komornik skarbowy
? 3. Organ właściwy w sprawach udzielania pomocy obcemu państwu oraz korzystania z pomocy obcego państwa
? 4. Organy sprawujące nadzór nad egzekucją administracyjną
? 5. Organy udzielające pomocy oraz asystujące przy wykonywaniu czynności
egzekucyjnych
1. Organy udzielające pomocy
2. Organy asystujące przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
? 6. Wierzyciel
?7. Zobowiązany
?8. Biegły
1. Zagadnienia ogólne
2. Biegły skarbowy
3. Biegły sądowy
4. Rzeczoznawca majątkowy
?9. Świadkowie
?10. Osoby trzecie
?11. Podmioty biorące udział w realizacji poszczególnych środków egzekucyjnych
1. Dłużnik zajętej wierzytelności
2. "Uczestnicy" postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
3. Dozorca oraz zarządca nieruchomości
4. Wykonawca
5. Inne podmioty uczestniczące w realizacji środków egzekucyjnych
ROZDZIAŁ V
WSZCZĘCIE ORAZ PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
EGZEKUCYJNEGO
? l. Stadia postępowania egzekucyjnego
? 2. Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej
1. Czynności wierzyciela
A. Upomnienie
B. Tytuł wykonawczy
C. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej
2. Czynności organu egzekucyjnego
A. Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz poprawności formalnej tytułu wykonawczego
B. Nadanie klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej
C. Wybór środka egzekucyjnego
?3. Wszczęci egzekucji administracyjnej oraz jej przebieg
1. Wszczęcie egzekucji administracyjnej
2. Przebieg egzekucji administracyjnej
? 4. Zakończenie egzekucji a bieg postępowania egzekucyjnego
ROZDZIAŁ VI
PRZERWANIE TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
ORAZ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
?1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
1. Przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego
2. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania
3. Skutki prawne zawieszenia postępowania
4. Podjęcie zawieszonego postępowania
? 2. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych
? 3. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz
egzekucji administracyjnej
1. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych oraz postępowania egzekucyjnego
2. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej przez wojewodę
3. Inne przypadki przerwania toku egzekucji
? 4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
1. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego
2. Tryb oraz forma umorzenia postępowania egzekucyjnego
3. Skutki prawne umorzenia postępowania egzekucyjnego
ROZDZIAŁ VII
ŚRODKI EGZEKUCYJNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
? 1. Uwagi ogólne
? 2. Środki egzekucji należności pieniężnych
? 3. Podstawy zastosowania środka egzekucji należności pieniężnych
? 4. Instytucje wspólne dla egzekucji należności pieniężnych
1. Skutki zajęcia i kontrola prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego
2. Wyjawienie majątku
3. Nabycie praw majątkowych i ruchomości w trybie egzekucji administracyjnej
4. Egzekucja zobowiązań państwowych jednostek budżetowych
? 5. Egzekucja z pieniędzy
? 6. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
? 7. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej
? 8. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
? 9. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych.
1. Uwagi ogólne
2. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych
3. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych
? 10. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach
papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności
z rachunków pieniężnych
? l1. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów
wartościowych
? 12. Egzekucja z weksla
? 13. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
? 14. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
? 15. Egzekucja z ruchomości
1. Uwagi ogólne
2. Zajęcie ruchomości
3. Sprzedaż
? 16. Egzekucja z nieruchomości
1. Uwagi ogólne
2. Zajęcie nieruchomości
3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
4. Licytacja
5. Przybicie
6. Przyznanie własności nieruchomości
7. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
? 14. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji
ROZDZIAŁ VIII
ŚRODKI EGZEKUCYJNE OBOWIĄZKÓW
O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM
? l. Uwagi ogólne
? 2. Grzywna w celu przymuszenia
1. Zakres stosowania grzywny w celu przymuszenia
2. Tryb zastosowania grzywny w celu przymuszenia
3. Umorzenie i zwrot grzywny w celu przymuszenia
? 3. Wykonanie zastępcze
1. Zakres stosowania wykonania zastępczego
2. Tryb zastosowania wykonania zastępczego
3. Zaniechanie stosowania wykonania zastępczego
? 4. Odebranie rzeczy ruchomej
? 5. Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
? 6. Przymus bezpośredni
?7. Uproszczone tryby egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze
niepieniężnym
1. Uwagi ogólne
2. Przymus natychmiastowy
3. Uproszczone wykonanie ustnie wydanych poleceń
ROZDZIAŁ IX
ZBIEG EGZEKUCJI
? 1. Pojęcie zbiegu egzekucji
? 2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
?3. Zbieg kilku egzekucji administracyjnych
ROZDZIAŁ X
ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
W ADMINISTRACJI
? 1. Pojęcie i klasyfikacja środków prawnych
? 2. Administracyjne środki prawne uregulowane w ustawie egzekucyjnej
1. Zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (egzekucji
administracyjnej)
2. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod
egzekucji
3. Zażalenie
4. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora
oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
5. Skarga na bezczynność wierzyciela
6. Środki prawne stosowane w związku z prowadzeniem określonego
rodzaju egzekucji
A. Zarzut w sprawie oszacowania wartości majątkowych praw autorskich,
praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej
B. Skarga na oszacowanie wartości zajętych ruchomości
C. Skarga na naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji
D. Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości
E. Skarga na czynności organu egzekucyjnego dotyczące licytacji nieruchomości
F. Skarga na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji nieruchomości
? 3. Środki prawne unormowane w przepisach k.p.a.
? 4. Środki ochrony sądowej
1. Powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego (powództwo opozycyjne)
2. Powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej (powództwo ekscydencyjne)
3. Powództwo o pozostawienie pomieszczeń w użytkowaniu zobowiązanego
4. Skarga do sądu administracyjnego
ROZDZIAŁ XI
UDZIELANIE POMOCY OBCEMU PAŃSTWU
ORAZ KORZYSTANIE Z POMOCY OBCEGO PAŃSTWA
? 1. Uwagi ogólne
? 2. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji
?3. Postępowanie w sprawie powiadomienia zainteresowanego podmiotu o
piśmie, orzeczeniu lub innym dokumencie jego dotyczącym
? 4. Postępowanie w sprawie dochodzenia lub zabezpieczenia należności pieniężnych
ROZDZIAŁ XII
KOSZTY EGZEKUCYJNE ORAZ OPŁATA KOMORNICZA
kosztów egzekucyjnych oraz zasady ich ustalania i pobierania
? 2. Ulgi w zapłacie kosztów egzekucyjnych
? 3. Opłata komornicza
ROZDZIAŁ XIII
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
? 1. Zagadnienia ogólne
1. Istota postępowania zabezpieczającego
2. Źródła prawa
3. Zakres postępowania zabezpieczającego
? 2. Przesłanki zabezpieczenia
?3. Podmioty postępowania zabezpieczającego
? 4. Wszczęcie oraz przebieg postępowania zabezpieczającego
? 5. Zbieg postępowania zabezpieczającego
? 6. Środki zabezpieczające
1. Środki zabezpieczenia należności pieniężnych
2. Środki zabezpieczające wykonanie obowiązków o charakterze niepieniężnym
? 7. Czas trwania zabezpieczenia
? 8. Koszty postępowania zabezpieczającego
PODSTAWOWA LITERATURA

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier