TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: WPROWADZENIE DO NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE autor: RYSZARD WRÓBLEWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

WPROWADZENIE DO NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Wersja papierowa
Wydawnictwo: UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
ISBN: 978-83-7051-845-5
Liczba stron: 414
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2017 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
59,90 zł 53,90 zł

Monografia jest wartościową i znaczącą pozycją w prezentowanym zakresie przedmiotowym. Autor przedstawił w niej kluczowe aspekty teorii bezpieczeństwa podmiotów społecznych i charakterystykę nauk o bezpieczeństwie jako dyscypliny naukowej. Dlatego też uważam, że monografia stanowić będzie cenną pozycję dla nauczycieli akademickich, a także studentów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. STUDIA BEZPIECZEŃSTWA
1.1. Geneza i rozwój studiów bezpieczeństwa
1.2. Nurty badawcze w obszarze studiów bezpieczeństwa
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Studia strategiczne
1.2.3. Realizm
1.2.3.1. Wprowadzenie
1.2.3.2. Realizm klasyczny
1.2.3.3. Neorealizm
1.2.3.4. Defensywny realizm strukturalny
1.2.3.5. Ofensywny realizm strukturalny
1.2.3.6. Realizm "wzlotów i upadków"
1.2.3.7. Realizm neoklasyczny
1.2.3.8. Podsumowanie
1.2.4. Liberalizm
1.2.4.1. Wprowadzenie
1.2.4.2. Liberalizm tradycyjny (kantowski)
1.2.4.3. Liberalizm gospodarczy (douce commerce)
1.2.4.4. Teoria demokratycznego pokoju
1.2.4.5. Neoliberalny instytucjonalizm
1.2.4.6. Podsumowanie
1.2.5. Badania nad pokojem {peace studies)
1.2.5.1. Rozwój badań nad pokojem
1.2.5.2. Podstawowe pojęcia badań nad pokojem w ujęciu J. Galtunga
1.2.5.3. Podsumowanie
1.2.6. Konstruktywizm
1.2.6.1. Wprowadzenie
1.2.6.2. Zasady i ogólne założenia
1.2.6.3. Konstruowanie bezpieczeństwa: działania, struktury i zmiana
1.2.6.4. Podsumowanie
1.2.7. Krytyczne studia bezpieczeństwa
1.2.7.1. Wprowadzenie
1.2.7.2. Szkoła walijska
1.2.7.3. Szkoła kopenhaska
1.2.7.4. Międzynarodowa socjologia polityczna i szkoła paryska
1.2.7.5. Podejście feministyczne
1.2.7.6. Poststrukturalistyczne studia bezpieczeństwa
1.2.7.7. Postkolonialne studia bezpieczeństwa
1.2.7.8. Podsumowanie
1.2.8. Bezpieczeństwo jednostki
1.2.8.1. Wprowadzenie
1.2.8.2. Granice przedmiotu. Aktualne debaty i kontrowersje
1.3. Ogólna charakterystyka studiów bezpieczeństwa

2. NAUKI O BEZPECZEŃSTWIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
2.1. Narodziny i rozwój nauk o bezpieczeństwie
2.2. Czym zajmują się nauki o bezpieczeństwie?
2.3. Pojęcie bezpieczeństwa podmiotu
2.4. Zakres przedmiotowy dyscypliny
2.5. Tożsamość nauki o bezpieczeństwie
2.6. Nauki o bezpieczeństwie jako nauka o ochronie fundamentalnych wartości
człowieka i społeczeństwa państwowego
2.6.1. Pojęcie wartości
2.6.2. Wartości chronione jednostki
2.6.2.1. Uwagi wstępne
2.6.2.2. Prawa człowieka i obywatela
2.6.2.3. Jakość życia
2.6.3. Wartości chronione społeczeństwa
2.6.3.1. Uwagi wstępne
2.6.3.2. Zwierzchnictwo narodu
2.6.3.3. Podział władzy
2.6.3.4. Pluralizm polityczny
2.6.3.5. Państwo prawne
2.6.3.6. Demokracja
2.6.3.7. Sprawiedliwość
2.6.4. Wartości chronione instytucji państwa
2.6.4.1. Bezpieczeństwo narodowe
2.6.4.2. Suwerenność państwa
2.6.4.3. Całość terytorialna
2.6.4.4. Tożsamość narodowa
2.6.4.5. Jakość życia obywateli
2.6.4.6. Ład społeczny i porządek publiczny
2.6.5. Zagadnienie współzależności i zgodności wartości podmiotu
i przedmiotów referencyjnych bezpieczeństwa
2.7. Zagadnienie paradygmatu w naukach o bezpieczeństwie
2.7 1. Uwagi wstępne
2.7.2. Paradygmat w węższym znaczeniu
2.7.3. Paradygmat w szerszym znaczeniu
2.7.3.1. Siatka pojęciowa
2.7.3.2. Założenia ontologiczne
2.7.3.3. Założenia epistemologiczne
2.7.3.4. Założenia metodologiczne
2.7.3.5. Założenia aksjologiczne
2.7.3.6. Założenia prakseologiczne
2.8. Proces i metoda badania naukowego w naukach o bezpieczeństwie
2.8.1. Proces badania naukowego
2.8.2. Metody rozwiązywania problemów naukowych
2.8.2.1. Uwagi wstępne
2.8.2.2. Metoda systemowa - podejście systemowe
2.8.2.3. Metoda idealizacji
2.8.2.4. Metoda modelowania
2.8.2.5. Studia nad przyszłością
2.8.2.6. Koncepcja przyczynowości
2.8.2.7. Koncepcja strategii (myślenia i działania strategicznego)
i jej projektowanie w obszarze bezpieczeństwa narodowego
2.9. Specjalności naukowe
2.10. Teorie
2.11. Nauki o bezpieczeństwie a inne nauki
2.11.1. Uwagi wstępne
2.11.2. Powiązania - perspektywy badawcze

3. PAŃSTWO JAKO GWARANT BEZPIECZEŃSTWA
JEDNOSTKI, SPOŁECZEŃSTWA I WŁASNEGO
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Funkcje państwa w obszarze bezpieczeństwa jednostek i społeczeństwa
3.2.1. Rządy, polityka i władza
3.2.2. Przywództwo polityczne i strategiczne
3.2.3. Siła państwa
3.2.3.1. Pojęcie siły państwa
3.2.3.2. Czynniki siły narodowej i ich ewaluacja
3.2.4. Prymat polityki nad siłą militarną i polityka wojskowa państwa
3.2.4.1. Uwagi wstępne
3.2.4.2. Cele polityczne i wojskowe w konflikcie zbrojnym
3.2.4.3. Pole strategiczne państwa. Dylematy strategiczne
3.2.4.4. Zagadnienie koordynacji polityki bezpieczeństwa
3.3. Polityka socjalna państwa
3.3.1. Pojęcie polityki socjalnej i jej modele
3.3.2. Dylemat wyboru strategii rozwojowej
3.4. Konflikty społeczne
3.4.1. Pojęcie
3.4.2. Dynamika konfliktów społecznych
3.4.3. Spektrum konfliktów społecznych
3.4.4. Zapobieganie konfliktom społecznym i ich rozwiązywanie
3.5. Wizje (koncepcje) ochrony wartości państwa jako instytucji
3.5.1. Uwagi wstępne
3.5.2. Koncepcje polityki bezpieczeństwa państwa - perspektywa zewnętrzna
3.5.2.1. Równowaga sił
3.5.2.2. Odstraszanie
3.5.2.3. Niezaangażowanie (neutralność)
3.5.2.4. Sojusze
3.5.2.5. Bezpieczeństwo zbiorowe
3.5.2.6. Wspólne bezpieczeństwo
3.5.3. Koncepcje ochrony wartości państwa w środowisku wewnętrznym
3.5.3.1. Ochrona tożsamości narodowej
3.5.3.2. Ochrona jakości życia obywateli
3.5.3.3. Ochrona ładu społecznego i porządku publicznego
3.6. Strategia bezpieczeństwa narodowego jako koncepcja ochrony wartości jednostek i społeczeństwa państwowego
3.6.1. Cechy charakterystyczne strategii
3.6.2. Zawartość strategii - program ochrony
wartości przedmiotów referencyjnych
3.7. System bezpieczeństwa narodowego jako platforma urzeczywistniania wartości jednostek i społeczeństwa państwowego
3.7.1. Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego
3.7.2. Misja i cele systemu
3.7.3. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN)
3.7.4. Proces kontroli strategicznej
3.7.5. System obronny państwa
3.7.5.1. Uwagi wstępne
3.7.5.2. Charakterystyka systemu
3.7.5.3. Podsystemy
3.7.5.4. Gotowość obronna państwa
3.7.6. System zarządzania kryzysowego
3.7.6.1. Uwagi wstępne
3.7.6.2. Systemy ratownicze i ich działania
3.7.6.3. Organizacja pomocy poszkodowanym
3.7.6.4. Podsumowanie
3.7.7. Stany nadzwyczajne
3.7.7.1. Uwagi wstępne
3.7.7.2. Stan klęski żywiołowej
3.7.7.3. Stan wyjątkowy
3.7.7.4. Stan wojenny

4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO
4.1. Uwagi wstępne
4.2. System międzynarodowy
4.2.1. Pojęcie
4.2.2. Dynamika systemu międzynarodowego: trendy rozwojowe świata
4.2.2.1. Uwagi wstępne
4.2.2.2. Globalizacjaw perspektywie bezpieczeństwa
przedmiotów referencyjnych
4.2.2.3. Wpływ rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
na bezpieczeństwo przedmiotów referencyjnych
4.2.2.4. Zróżnicowany rozwój cywilizacyjny
4.2.3. Przyszłość państw i społeczeństw
4.3. System międzynarodowy jako źródło zagrożeń dla chronionych wartości
społeczeństwa państwowego
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Terroryzm i terror
4.3.3. Proliferacja broni masowego rażenia
4.3.4. Kryzysy państwa i ich wpływ
na bezpieczeństwo przedmiotów referencyjnych
4.3.4.1. Pojęcie sytuacji kryzysowej i kryzysu państwa
4.3.4.2. Kryzysy polityczno-militarne w kontekście bezpieczeństwa
przedmiotów referencyjnych
4.3.4.3. Perspektywy badawcze w badaniach
nad kryzysami politycznymi (polityczno-militarnymi)
4.3.5. Zagrożenia konfliktami zbrojnymi niebędącymi wojną
4.3.5.1. Pojęcie konfliktu zbrojnego niebędącego wojną
4.3.5.2. Konflikty zbrojne niebędące wojną
a bezpieczeństwo przedmiotów referencyjnych
4.3.6. Zagrożenia wojenne
4.4. Bezpieczeństwo międzynarodowe
4.4.1. Pojęcie
4.4.2. Wpływ bezpieczeństwa międzynarodowego
na bezpieczeństwo przedmiotów referencyjnych
4.5. Globalna zmiana środowiska przyrodniczego w kontekście
bezpieczeństwa przedmiotów referencyjnych
4.5.1. Uwagi wstępne
4.5.2. Problemy ekologiczne
4.5.3. Wpływ problemów ekologicznych na bezpieczeństwo jednostek
i społeczeństwa państwowego
4.6. Wnioski

5. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO
5.1. Pojęcie kultury i jej warstwy. Typy i formy organizacyjne społeczeństw
5.2. Kultura narodowa
5.3. Kultura polityczna
5.3.1. Pojęcie
5.3.2. Typy kultury politycznej
5.3.3. Postawy i zachowania polityczne
5.4. Kultura bezpieczeństwa narodowego
5.4.1. Ogólna kultura bezpieczeństwa narodowego
5.4.2. Kultura strategiczna bezpieczeństwa narodowego
5.5. Kultura organizacyjna w obszarze bezpieczeństwa narodowego
5.5.1. Uwagi wstępne
5.5.2. Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania SBN
5.6. Badanie kultury bezpieczeństwa narodowego. Diagnoza i zmiana
5.6.1. Uwagi wstępne
5.6.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
A. Pozycje zwarte
B. Artykuły
C. Źródła internetowe
D. Akty prawne i dokumenty normatywne

INDEKS SKRÓTÓW

INDEKS NAZWISK

INDEKS RZECZOWY

WYKAZ RYSUNKÓW I TABEL
A. Rysunki
B. Tabele

ZAŁĄCZNIKI
1. Mapowanie krytycznych studiów bezpieczeństwa
2. Siatka pojęciowa nauk o bezpieczeństwie (niepełna)
3. Katalog interesów narodowych oraz celów strategicznych

SUMMARY

TABLE OF CONTENTS

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier