ksiazka tytuł: JAKOŚĆ USŁUG ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ORGANIZACJACH ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE autor: MAŁGORZATA LOTKO
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

JAKOŚĆ USŁUG ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ORGANIZACJACH ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE

Wersja papierowa
Wydawnictwo: ITE RADOM
ISBN: 978-83-7789-343-2
Liczba stron: 217
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2015 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
59,90 zł 53,90 zł

W monografii zaprezentowano ogólny model jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Model składa się z modelu pomiarowego i modelu doskonalenia. Opracowując propozycję koncepcji modelowej, wykorzystano wielowymiarowe techniki eksploatacyjne. W rezultacie wyodrębniono cztery wymiary jakości badanych usług: innowacyjność, kapitał ludzki, dokumentacje i rezultaty. Wykazano, że jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w firmach odpowiedzialnych społecznie wymaga doskonalenia. Wskazano obszary i priorytety doskonalenia, opracowano zestaw dobrych praktyk i mierników oceny doskonalenia w tym obszarze.

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.1. Ewolucja koncepcji społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw
1.2. Pojęcie i zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.3. Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.4. Rozwiązania normalizacyjne w zarządzaniu społeczną
odpowiedzialnością
1.5. Społeczna odpowiedzialność w praktyce gospodarczej
1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element wewnętrznego
aspektu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

2. Podstawy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
2.1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa i higieny
pracy
2.2. System ochrony pracy w Polsce
2.3. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle studiów
literaturowych

3. Wprowadzenie do problematyki jakości usług
3.1. Pojęcie i zakres usługi
3.2. Usługi we współczesnej gospodarce
3.3. Współczesne rozumienie jakości
3.4. Jakość usług - rys historyczny i główne ustalenia
3.5. Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy

4. Dyskusja wyników badania empirycznego
4.1. Uwagi metodologiczne
4.2. Prezentacja próby badawczej - charakterystyka formalna
organizacji
4.3. Prezentacja wyników badania zmiennych obserwowalnych
4.4. Budowa modelu pomiarowego: identyfikacja wymiarów jakości
4.5. Ocena rzetelności skal pomiarowych
4.6. Wykorzystanie modelu pomiarowego: ocena jakości
dla zidentyfikowanych wymiarów
4.7. Analiza wielowymiarowa oceny jakości dla zidentyfikowanych
wymiarów
4.8. Analiza skupień dla przypadków
4.9. Analiza struktury zidentyfikowanych skupień (grup organizacji)
4.10. Analiza wielowymiarowa oceny jakości dla zidentyfikowanych
grup organizacji
4.11. Krzyżowa analiza skupień: grupy organizacji a ocena
wymiarów jakości
4.12. Budowa i wykorzystanie modelu zależności

5. Doskonalenie jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy
5.1. Miejsce doskonalenia w ogólnym modelu jakości usług
5.2. Luki w jakości usług a priorytety doskonalenia
5.3. Ogólne kierunki doskonalenia usług
5.4. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia dokumentacji
5.5. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia kapitału ludzkiego
5.6. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia innowacyjności
5.7. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia rezultatów
5.8. Dobre praktyki doskonalenia a grupy organizacji

Zakończenie
Wnioski zbadania
Ograniczenia badawcze
Kierunki dalszych badań

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

Streszczenie

Abstract

Załącznik 1 - kwestionariusz ankiety

Załącznik 2 - VIII Ranking odpowiedzialnych firm 2014