TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: SAMORZĄD TERYTORIALNY W EUROPIE ZACHODNIEJ autor: LUCYNA RAJCA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

SAMORZĄD TERYTORIALNY W EUROPIE ZACHODNIEJ

Wersja papierowa
Autor: LUCYNA RAJCA
Wydawnictwo: ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-876-8
Liczba stron: 345
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2010 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
41,90 zł 37,70 zł

WSTĘP
Przywrócony w Polsce w 1990 roku samorząd terytorialny oparty został na doświadczeniach międzywojennego polskiego samorządu terytorialnego oraz samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej. Długa tradycja samorządu zachodnioeuropejskiego służyła jako źródło inspiracji i wzorów w fazie kształtowania koncepcji samorządu w Polsce. Samorząd terytorialny nie jest jednak strukturą statyczną, wręcz odwrotnie, jest instytucją dynamiczną. "Wszystkie instytucje prawno-państwowe są dynamicznej natury, a zatem zmienne, stosownie do procesu, jakiemu podlega ludzkość w swym historycznym pochodzie", pisał przed wielu laty Jerzy Panejko. Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej podlega intensywnym zmianom, zwłaszcza w ciągu ostatnich lat na skutek takich czynników jak urbanizacja, globalizacja, integracja europejska, zmiany społeczne, postęp technologiczny.
W 1990 roku, Joachim Jens Hesse przeprowadził analizę samorządu lokalnego w dwudziestu uprzemysłowionych państwach zachodnich2. Od tego czasu terminologia stosowana w dyskusjach o samorządzie terytorialnym uległa istotnej zmianie. Określenia, takie jak "nowe zarządzanie publiczne" (new public management), "lokalne rządzenie" (local governance), kontraktowanie (contracting out), partnerstwo wspólnotowe (community partnership) czy rządzenie wieloszczeblowe (multi-level governance) - przeniknęły do debat o polityce i samorządzie terytorialnym. W literaturze spotykane są poglądy o istnieniu zjawiska globalnej konwergencji praktyk zarządzania miastami i że występuje ono także w Europie Środkowej i Wschodniej. Tendencja do
ciągłego rozwoju współczesnego samorządu terytorialnego połączona z jednej strony ze zjawiskiem stopniowego zbliżania systemów poszczególnych państw europejskich, z drugiej - utrzymywania specyficznych tradycji narodowych, stanowiła motywację do napisania tej pracy. Nie jest ona jednak pracą z zakresu badań porównawczych. Może być natomiast punktem wyjścia i stanowić podstawę do prowadzenia takich badań.
Celem pracy jest ukazanie aktualnej struktury i organizacji samorządu terytorialnego oraz reform przeprowadzonych w ostatnich latach w różnych systemach samorządu terytorialnego w państwach Europy Zachodniej. Wiedza o samorządzie w Europie Zachodniej może być przydatna jako układ odniesienia do oceny i weryfikacji kształtującej się praktyki w Polsce. Wiedza ta powinna służyć dalszej dyskusji i umożliwić dojście do najbardziej racjonalnych rozwiązań.
Praca zawiera dwanaście rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia europejskie modele samorządu terytorialnego - samorząd terytorialny kształtował się w Europie w sposób zróżnicowany, odpowiednio do tradycji oraz ogólnych prawidłowości rozwoju ustroju poszczególnych państw. Następne rozdziały przedstawiają samorząd terytorialny w jego obecnym kształcie oraz zachodzące w nim zmiany w dziesięciu państwach Europy Zachodniej w kolejności: Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Austria, Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Dania oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Ostatni rozdział poświęcony jest reformom samorządu terytorialnego przeprowadzonym w ostatnich latach w Europie Zachodniej, które miały charakter międzynarodowy - objęły co najmniej część państw. Wyboru państw dokonano w taki sposób, aby stanowiły one przykłady różnych tradycji i systemów samorządu terytorialnego w zachodnioeuropejskich demokracjach, a także były przykładami różnego charakteru prawnego i struktury terytorialnej państwa. Bardziej szczegółowe uzasadnienie wyboru państw znajduje się w rozdziale pierwszym, zatytułowanym "Modele samorządu terytorialnego".
Lucyna Rajca

SPIS TREŚCI

Wstęp

LUCYNA RAJCA
Rozdział 1. MODELE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego
1.2. Tradycje państwowe: anglosaska, germańska, napoleońska i skandynawska
1.3. Północne i południowoeuropejskie systemy samorządu terytorialnego
1.4. Samorząd w państwie federalnym i unitarnym
1.5. Samorząd w państwie opartym na autonomii regionalnej
1.6. Samorząd w ramach decentralizacji i "niecentralizacji"
1.7. Europejskie standardy samorządu terytorialnego
1.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

JACEK WOJNICKI
Rozdział 2. SAMORZĄD TERYTORIALNY WE FRANCJI
2.1. Informacje ogólne
2.2. Struktura i geneza samorządu lokalnego
2.3. Kompetencje i władze gminne
2.4. Podstawy konstytucyjne samorządu lokalnego i regionalnego
2.5. Struktura administracyjna największych aglomeracji miejskich
2.6. Własność komunalna oraz podatki lokalne
2.7. Kompetencje i władze departamentu
2.8. Regiony - geneza, kompetencje oraz władze
2.9. Nadzór ze strony państwa
2.10. Dualizm administracji
2.11. Podsumowanie
Bibliografia

IZOLDA BOKSZCZANIN
Rozdział 3. SAMORZĄD TERYTORIALNY W REPUBLICE WŁOSKIEJ
3.1. Informacje ogólne
3.2. Uwarunkowania historyczno-polityczne
3.3. Struktura samorządu terytorialnego
3.4. Reformy decentralizacyjne lat 90
3.5. Regiony - autonomia regionalna
3.6. Prowincje i gminy (autonomie locali)
3.7. Relacje państwo - samorząd - społeczeństwo obywatelskie
3.8. Uwagi końcowe - ku nowej wertykalnej konfiguracji władzy publicznej
Bibliografia

JOLANTA M1KOŁAJCZYK
Rozdział 4. SAMORZĄD TERYTORIALNY W BELGII
4.1. Informacje ogólne
4.2. Uwarunkowania historyczno-polityczne
4.3. Aktualne reformy
4.4. Organizacja samorządu. Założenia ogólne
4.5. Gmina i jej organy
4.6. Zadania i organy prowincji
4.7. Region Stołeczny Brukseli
4.8. Gminy niemieckojęzyczne
4.9. Aglomeracje i federacje
4.10 Region Flamandzki - kwestie problemowe
4.11. Podsumowanie
Bibliografia

KATARZYNA MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ
JANINA KOWALIK
Rozdział 5. SAMORZĄD TERYTORIALNY W NIEMCZECH
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Reformy barona von Steina
5.3. Ewolucja rozwiązań samorządowych na ziemiach niemieckich w XIX w
5.4. Samorząd niemiecki w okresie międzywojennym
5.5. Samorząd na obszarze niemieckim po drugiej wojnie światowej
5.6. Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego
5.7. Podstawy konstytucyjne samorządu terytorialnego
5.8. Modele samorządu terytorialnego
5.9. Organy samorządu terytorialnego
5.10. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
5.11. Finanse samorządu terytorialnego
5.12. Nadzór nad samorządem terytorialnym
5.13. Podsumowanie
Bibliografia

BEATA SŁOBODZIAN
Rozdział 6. SYSTEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REPUBLICE AUSTRII
6.1. Informacje ogólne
6.2. Uwarunkowania historyczne
6.3. Gmina i jej organy
6.4. Zadania gminy
6.5. Finanse
6.6. Wiedeń
6.7. Okręgi
6.8. Reforma
Bibliografia

V1OLETTA CUL-RECHLEWICZ
Rozdział 7. SAMORZĄD TERYTORIALNY KRÓLESTWA NIDERLANDÓW
7.1 Informacje ogólne
7.2. Uwarunkowania historyczne
7.3. Porządek prawno-instytucjonalny
7.4. Struktura i zadania samorządu terytorialnego
7.5. Kierunki zmian samorządu terytorialnego
Bibliografia

IZABELA RYCERSKA
Rozdział 8. TENDENCJE REFORM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SZWAJCARII
8.1. Informacje ogólne
8.2. Uwarunkowania historyczne
8.3. Struktura jednostek federacji i samorządu terytorialnego
8.3.1. Kantony i ich organy władzy
8.3.2. Gminy, struktura, organy władzy i zadania
8.4. Reformy samorządu terytorialnego w Szwajcarii i ich kierunki
8.4.1. Problemy wprowadzania reform samorządowych
8.4.2. Problem łączenia się gmin a zakres autonomii
8.4.3. Rola i pozycja kantonów we wdrażaniu reform
8.4.4. Reformy a uczestnictwo polityczne obywateli
8.4.5. Współpraca między gminami
8.4.6. Administracja gminna i Nowe Zarządzanie Publiczne
8.4.7. Ocena wdrażania reform
8.5. Zakończenie
Bibliografia

BEATA SŁOBODZIAN
Rozdział 9. SAMORZĄD TERYTORIALNY W KRÓLESTWIE SZWECJI
9.1. Informacje ogólne
9.2. Uwarunkowania historyczne
9.3. Struktura i zadania samorządu terytorialnego
9.4. Finanse
9.5. Wojewódzka administracja państwowa
9.5. Reforma
Bibliografia

IZABELA RYCERSKA
Rozdział 10. REFORMY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W DANII
10.1. Informacje ogólne
10.2. Geneza ustroju samorządu terytorialnego w Danii do 1970 roku
10.3. Reformy roku 1970
10.4. Reforma 2007 roku
10.5. Nowy podział zadań między państwo, regiony i gminy
10.5.1. Założenia ogólne
10.5.2. Zadania i władze gminy
10.5.3. Zadania i władze regionów
10.5.4. Zadania państwa po 1 stycznia 2007 roku
10.6. Gospodarka i finanse jednostek samorządowych po reformie terytorialnej
10.6.1. Założenia ogólne
10.6.2. Gospodarka finansowa gmin
10.6.3. Gospodarka finansowa regionów
10.7. Zakończenie
Bibliografia

LUCYNA RAJCA
Rozdział 11. SAMORZĄD TERYTORIALNY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I PÓŁNOCNEJ IRLANDII
11.1. Informacje ogólne
11.2. Uwarunkowania historyczne
11.3. Specyfika brytyjskiego łocal govemment
11.4. Anglia
11.5. Władza Wielkiego Londynu
11.6. Szkocja i Walia
11.7. Połączone organizacje
11.8. Władze subpodstawowe
11.9. Północna Irlandia
11.10. Reformy struktur wewnętrznych
11.10.1. System komitetowy
11.10.2. Utworzenie organu wykonawczego
11.10.3. Radni nie pełniący funkcji wykonawczych
11.10.4. Urzędnicy
11.10.5. Best Value i Wskaźniki Działalności
11.11. Podsumowanie
Bibliografia

LUCYNA RAJCA
Rozdział 12. REFORMY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W EUROPIE ZACHODNIEJ
12.1. Charakter reform w administracji publicznej
12.2. Wyzwania
12.3. Próby zaangażowania obywateli
12.4. Relacje pomiędzy rządem centralnym a jednostkami subnarodowymi
12.5. Wzmocnienie szczebla pośredniego
12.6. Reformy konsolidacji terytorialnej
12.7. Wzmocnienie organu wykonawczego
12.8. Nowe zarządzanie publiczne
12.9. Sieciowe zarządzanie wspólnotą
12.10. Zbieżność i rozbieżność reform
Bibliografia

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier