TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: WYMAGANIA I OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE PORADNIK wyd.13 autor: KAZIMIERZ WERNER, MAREK GAŁUSZA, MARIAN ŚMIDOWSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

WYMAGANIA I OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE PORADNIK wyd.13

Wersja papierowa
Wydawnictwo: TARBONUS
ISBN: 978-83-7394-679-8
Liczba stron: 132
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2018 r.
Język: polski

Dostępność: aktualnie niedostępny
82,90 zł 74,60 zł
Powiadom, gdy będzie dostępny
 
Powiadomienie o dostępności towaru
Obrazek ochronny
 

Zagadnienia zawarte w niniejszym poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz zawodowych służb bhp podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Książka podzielona jest na dwie części:
Część I - zawiera wymagania przepisów, które są pomocne przy opracowywaniu oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Część II - przedstawia sposób postępowania przy wykonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie oraz wzór oceny stanu bhp w zakładzie.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz najważniejszych skrótów

I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

1. Źródła prawa pracy
1.1. Obowiązujące źródła prawa
1.2. Źródła prawa pracy
1.3. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy
1.4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
1.5. Zasada uprzywilejowania pracownika

2. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy
2.1. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika
2.2. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia

3. Badania lekarskie pracowników
3.1. Wstępne badania lekarskie
3.2. Okresowe badania lekarskie
3.3. Skierowanie na badania lekarskie

4. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

5. Obiekty budowlane
5.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
5.2. Oddawanie do użytku obiektów budowlanych
5.3. Utrzymanie obiektów budowlanych
5.4. Pomieszczenia higienicznosanitarne
5.4.1. Wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych
5.4.2. Szatnie pracownicze
5.4.3. Umywalnie i pomieszczenia natryskowe
5.4.4. Pomieszczenia do wypoczynku
5.4.5. Ustępy
5.4.6. Jadalnie
5.4.7. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
5.4.8. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników
5.5. Pomieszczenia magazynowe i składowanie materiałów
5.5.1. Pomieszczenia magazynowe zamknięte
5.5.2. Magazynowanie na składowiskach otwartych, magazyny budowlane

6. Pomieszczenia pracy
6.1. Wymagania techniczne - ogólne
6.2. Oświetlenie
6.3. Ogrzewanie i wentylacja

7. Procesy pracy
7.1. Wymagania ogólne
7.2. Organizacja stanowisk pracy

8. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy
8.1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
8.2. Ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy
8.2.1. Ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki fizyczne i psychiczne
8.2.2. Ryzyko zawodowe powodowane czynnikami chemicznymi
8.2.3. Ryzyko zawodowe powodowane szkodliwymi czynnikami biologicznymi
8.2.4. Ryzyko zawodowe powodowane obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego
8.2.5. Ryzyko zawodowe powodowane występowaniem atmosfery wybuchowej
8.2.6. Podstawowe definicje oceny ryzyka zawodowego
8.2.7. Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego
8.2.8. Przebieg oceny ryzyka zawodowego
8.2.9. Informacje o ryzyku zawodowym występującym w pracy

9. Maszyny i inne urządzenia techniczne
9.1. Zasadnicze wymogi budowy maszyn
9.2. Ocena zgodności
9.3. Normy zharmonizowane
9.4. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn - regulacje prawne
9.5. Wzór książki kontroli maszyn i urządzeń

10. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
10.1. Przepisy prawa dotyczące ergonomii
10.2. Definicja ergonomii
10.3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy

11. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe pracowników
11.1. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
11.2. Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych
11.3. Obsługa maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
11.4. Kierowanie pojazdami w transporcie drogowym
11.5. Transport wewnątrzzakładowy - obsługa wózków jezdniowych z napędem
silnikowym
11.6. Zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest
11.7. Wykonywanie prac spawalniczych
11.8. Prace budowlane
11.9. Prace z zakresu gospodarki leśnej
11.10. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

12. Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
12.1. Akty prawne normujące bhp na stanowiskach pracy wyposażonych
w monitory ekranowe
12.2. Obowiązki w zakresie bhp pracodawców zatrudniających pracowników
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
12.3. Zapewnienie pracownikom okularów korygujących
12.4. Czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
12.5. Ocena warunków pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi

13. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy
13.1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy
13.2. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów w zakresie ograniczenia
bądź likwidacji zagrożeń powodowanych niebezpiecznymi
i˙szkodliwymi czynnikami
13.3. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

14. Profilaktyczne posiłki i napoje
14.1. Zapewnienie wody do picia
14.2. Posiłki profilaktyczne
14.3. Napoje w warunkach szczególnych

15. Prace szczególnie niebezpieczne
15.1. Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych
15.2. Zasady bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
15.2.1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
15.2.2. Prace w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
15.2.3. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
15.2.4. Praca na wysokości

16. Transport wewnątrzzakładowy
16.1. Transport ręczny
16.2. Mechaniczny sposób przemieszczania materiałów
16.2.1. Drogi zakładowe
16.2.2. Drogi transportowe oraz drogi komunikacyjne dla pieszych wewnątrz
obiektów produkcyjnych i magazynowych

17. Środki ochrony indywidualnej

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
18.1. Wypadki przy pracy
18.2. Obowiązki pracodawcy
18.3. Powołanie zespołu powypadkowego
18.4. Zabezpieczenie miejsca wypadku
18.5. Obowiązki zespołu powypadkowego
18.6. Protokół powypadkowy
18.7. Rejestr wypadków przy pracy i statystyczna karta wypadku przy pracy
18.8. Wypadek na terenie innego zakładu
18.9. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy
18.10. Wypadki przy pracy ubezpieczonych z danego tytułu
18.11. Choroby zawodowe
18.11.1. Pojęcie choroby zawodowej
18.11.2. Tryb zgłaszania i orzekania o chorobie zawodowej
18.11.3. Obowiązki pracodawcy
18.11.4. Postępowanie odwoławcze w sprawach chorób zawodowych
18.12. Procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu wypadku
przy pracy i choroby zawodowej
18.13. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
18.14. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach
18.14.1. Wypadek w szczególnych okolicznościach
18.14.2. Choroba zawodowa nabyta w szczególnych okolicznościach
18.14.3. Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku i choroby zawodowej
18.14.4. Postępowanie w sprawie świadczeń

19. Ochrona przeciwpożarowa
19.1. Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej
19.2. Pojęcie ochrony przeciwpożarowej
19.3. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
19.4. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy
19.5. Sposób rozmieszczania gaśnic
19.6. Konserwacje gaśnic
19.7. Drogi ewakuacji
19.8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

20. Ochrona środowiska
21. Zatrudnianie kobiet i młodocianych
21.1. Ochrona pracy kobiet
21.2. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
21.3. Zatrudnianie młodocianych

22. Zasady współdziałania i koordynacji robót przy równoczesnym wykonywaniu
prac w zakładzie przez różne podmioty gospodarcze

23. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunkach pozapracowniczych
23.1. Umowy cywilnoprawne
23.2. Działalność gospodarcza na własny rachunek
23.3. Osoby niebiorące udziału w procesie pracy

24. Organy nadzoru nad warunkami pracy
24.1. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
24.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
24.3. Administracja architektoniczno-budowlana i nadzór budowlany
24.4. Państwowa Straż Pożarna (PSP)
24.5. Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
24.6. Inspekcja Ochrony Środowiska
24.7. Nadzór górniczy - Urzędy górnicze
24.8. Społeczna inspekcja pracy

II. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE

25. Podstawy prawne dokonywania oceny stanu bhp w zakładzie

26. Dokumenty niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy

27. Tematyka oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

28. Sposób wykonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie
28.1. Przykładowa lista kontrolna
28.2. Część opisowa oceny stanu bhp

29. Wzór oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

Literatura

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier