TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: PODSTAWY ANALIZY ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH autor: JAN GÓRZYŃSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PODSTAWY ANALIZY ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wersja papierowa
Wydawnictwo: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ISBN: 978-83-7814-004-7
Liczba stron: 438
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2012 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
59,90 zł 53,90 zł

W podręczniku rozpatrywane są problemy zużycia energii pierwotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia, to znaczy począwszy od projektowania poprzez wytwarzanie materiałów, procesy wznoszenia i użytkowania oraz rozbiórkę. W rozdziałach wstępnych dokonano oceny energetycznej obiektów budowlanych, omówiono obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie, obiekt budowlany w systemie gospodarczym i związany z tym wpływ na zużycie energii pierwotnej oraz oddziaływanie na środowisko. W dalszych rozdziałach prowadzona jest szczegółowa analiza możliwości wpływu na zużycie energii we wszystkich fazach istnienia obiektu. Szczególne znaczenie ma problem zużycia energii pierwotnej w fazie użytkowania, dlatego jest omawiany w zakresie dotyczącym przegród zewnętrznych i instalacji z uwzględnieniem wszystkich nośników energii stosowanych w budynkach (ciepło, energia elektryczna, woda) oraz w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła. Omawiane są możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zarówno co do korzyści, jak i negatywnej strony tego wykorzystania. Omówiono także aktualny problem termoizolacji obiektów budowlanych oraz wybrane energooszczędne techniki stosowane w tych obiektach.

Książka została napisana jako podręcznik akademicki dla osób studiujących na kierunkach budownictwa i inżynierii środowiska. Może być również pomocna projektantom obiektów budowlanych i specjalistom prowadzącym ich eksploatację, a także studentom i pracownikom wielu innych specjalności na studiach technicznych, stykających się z wykorzystaniem energii w działalności projektowej i gospodarczej w dziedzinach niezwiązanych z budownictwem.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Podstawowe określenia

Podstawowe oznaczenia

1. WSTĘP
1.1. Wprowadzenie
1.2. Energia w obiektach budowlanych
1.3. Obszary wpływu na zużycie energii pierwotnej
1.4. Przedmiot i zakres pracy

2. CHARAKTERYSTYKA ZUŻYCIA ENERGII W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH
2.1. Znaczenie transformacji gospodarczej po 1989 roku
2.2. Charakterystyka budynków i systemów ogrzewania
2.3. Ocena energetyczna zasobów budowlanych
2.3.1. Energochłonność eksploatacyjna
2.3.2. Możliwości poprawy efektywności energetycznej w Polsce
2.4. Energochłonność budynków w pełnym cyklu istnienia

3. BILANS ENERGII BUDYNKU I PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE
3.1. Bilans energii budynku
3.1.1. Rzeczywiste strumienie energii w budynku
3.1.2. Bilans rozpatrywany w tradycyjnych analizach zużycia energii
3.2. Podstawy prawne i normy z zakresu użytkowania energii
3.2.1. Podstawowe krajowe regulacje prawne
3.2.2. Określanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku
3.2.3. Uproszczony sposób obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania
3.3. Inne wymagania związane ze zużyciem energii
3.3.1. Warunki klimatyczne
3.3.2. Temperatura wewnętrzna pomieszczeń
3.3.3. Graniczne wartości wskaźnika zużycia energii pierwotnej
3.3.4. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła
3.3.5. Wymagania w zakresie powierzchni okien i właściwości szyb
3.3.6. Wymagania w zakresie szczelności na przenikanie powietrza
3.4. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
3.4.1. Podstawy prawne i wymagania
3.4.2. Polskie regulacje wprowadzające wymagania dyrektywy europejskiej
3.4.3. Modyfi kacja zakresu i formy projektu budowlanego
3.4.4. Określanie charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego

4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A ZUŻYCIE ENERGII I OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA
4.1. Obiekt budowlany w systemie gospodarczym kraju
4.2. System energetyczny kraju
4.3. Wpływ działalności gospodarczej na środowisko
4.3.1. Wprowadzane obciążenia środowiskowe
4.3.2. Skutki w środowisku
4.4. Określanie zużycia energii pierwotnej dla wyrobów i nośników energii
4.4.1. Potrzeba określania zużycia energii pierwotnej
4.4.2. Skumulowane zużycie energii
4.4.3. Skumulowane obciążenie środowiska
4.4.4. Nakład nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii do miejsca wykorzystania
4.4.5. Skumulowana sprawność energetyczna pozyskania i dostarczenia nośnika
energii do miejsca wykorzystania
4.4.6. Określanie sprawności użytkowej energii bezpośredniej dostarczanej do budynku
4.4.7. Zasady obliczania zużycia energii pierwotnej w miejscu wykorzystania
4.5. Analiza energetyczna i energetyczno-ekologiczna
4.6. Możliwości poprawy charakterystyki energetyczno-ekologicznej przetworzonych nośników energii
4.6.1. Charakterystka energetyczno-ekologiczna nośników energii
4.6.2. Możliwości wpływu na charakterystykę energetyczno-ekologiczną nośników
energii
4.6.3. Zwiększenie sprawności obecnych technologii energetycznych
4.6.4. Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
4.6.5. Poprawa wskaźników ekologicznych obecnych technologii
4.6.6. Wprowadzanie nowych technologii energetycznych
4.6.7. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
4.6.8. Udział energetyki jądrowej

5. ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W PEŁNYM CYKLU ISTNIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przekształcenia obiektu budowlanego w cyklu istnienia
5.3. Wpływ rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych
5.4. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie projektowania
5.4.1. Czynniki proekologicznego oddziaływania
5.4.2. Wybór rodzaju nośników energii bezpośredniej
5.4.3. Maksymalne zapotrzebowanie na nośniki energii bezpośredniej
5.4.4. Możliwości wpływu na zużycie materiałów, wyrobów i nośników energii
5.4.5. Zużycie energii na wytworzenie i dostarczenie nośników energii podczas użytkowania
5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia
5.6. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie użytkowania
5.6.1. Czynniki uwzględniane w fazie użytkowania
5.6.2. Wpływ trwałości wyrobów budowlanych i budynku
5.6.3. Rola systemu eksploatacji w zużyciu zasobów i oddziaływaniu na środowisko
5.6.4. Możliwości oddziaływania na zużycie materiałów i wyrobów
5.7. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie likwidacji
5.8. Możliwości wpływu na zużycie energii przez racjonalizację wyrobów budowlanych
5.8.1. Działania w cyklu istnienia
5.8.2. Projektowanie wyrobów
5.8.3. Wytwarzanie wyrobów
5.8.4. Eksploatacja wyrobów
5.8.5. Likwidacja i poużytkowe przetwarzanie wyrobów
5.8.6. Racjonalna gospodarka odpadami i zasobami poużytkowymi
5.9. Doskonalenie praktyki działalności gospodarczej
5.10. Projektowanie proekologiczne i rozwój dotyczący wyrobów i obiektów

6. OKREŚLANIE ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
6.1. Sformułowanie problemu
6.1.1. System obiektu budowlanego SOB
6.1.2. Granice systemu
6.1.3. Otoczenie systemu
6.2. Zużycie energii pierwotnej w cyklu istnienia obiektu
6.2.1. Obiekt budowlany jako podsystem w systemie SOB
6.2.2. Składniki zużycia energii pierwotnej w cyklu istnienia obiektu
6.2.3. Zużycie energii w fazie wznoszenia
6.2.4. Zużycie energii w fazie użytkowania
6.2.5. Zużycie energii podczas wykonywania zabiegów eksploatacyjnych
6.2.6. Zużycie energii w fazie likwidacji
6.2.7. Zużycie energii w pełnym cyklu istnienia obiektu
6.3. Analiza skumulowanego zużycia energii pierwotnej
6.4. Analiza zużycia energii na wytworzenie przegrody budowlanej
6.4.1. Cel i zakres analizy
6.4.2. Opis techniczny analizowanych rozwiązań przegrody
6.4.3. Określanie zużycia energii i uzyskane wyniki
6.5. Analiza zużycia energii przy termomodernizacji przegrody zewnętrznej
6.6. Przykład określania zużycia energii pierwotnej dla pełnego cyklu istnienia budynku
6.6.1. Opis techniczny budynku
6.6.2. Przebieg procesów budowlanych w pełnym cyklu istnienia budynku
6.6.3. Określanie zużycia energii pierwotnej

7. BUDYNEK I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
7.1. Przedmiot analizy
7.2. Przegrody zewnętrzne budynku
7.2.1. Rozwiązania stosowane w budynkach nowych
7.2.2. Okna w budynkach
7.3. Systemy ogrzewania
7.3.1. Uwagi o komforcie cieplnym pomieszczeń
7.3.2. Rodzaje systemów ogrzewania
7.3.3. Regulacja dostarczania ciepła do ogrzewania
7.3.4. Sprawność energetyczna systemu ogrzewania
7.3.5. Możliwości racjonalizacji
7.4. Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej
7.4.1. Przebieg zużycia ciepłej wody użytkowej
7.4.2. Sposoby zasilania
7.4.3. Sprawność systemu przygotowania c.w.u.
7.4.4. Możliwości racjonalizacji
7.5. Systemy wentylacji i klimatyzacji
7.5.1. Wentylacja w budynkach
7.5.2. Możliwości zmniejszenia zużycia energii
7.6. Instalacje i urządzenia elektryczne
7.6.1. Energia elektryczna w budynkach
7.6.2. Urządzenia oświetleniowe
7.6.3. Odbiorniki siłowe
7.6.4. Możliwości racjonalizacji
7.7. Instalacje wodno-kanalizacyjne i użytkowanie wody
7.7.1. Woda i jej funkcje w budynkach
7.7.2. Straty wody w sieciach i instalacjach
7.7.3. Straty wody w systemach grzewczych i ciepłowniczych
7.7.4. Możliwości racjonalizacji

8. WYTWARZANIE I PRZESYŁANIE CIEPŁA
8.1. Zapotrzebowanie na ciepło w obiektach budowlanych
8.2. Paliwa i nośniki ciepła
8.3. Urządzenia wytwórcze ciepła
8.3.1. Informacje ogólne
8.3.2. Zasilanie w paliwo i paleniska
8.3.3. Wyposażenie kotłów
8.3.4. Sprawność przemiany energetycznej w kotłach
8.3.5. Standardy techniczne
8.3.6. Możliwości zmniejszenia zużycia energii
8.4. Zasilanie obiektów w ciepło z ciepłowni
8.4.1. Układy funkcjonowania ciepłowni
8.4.2. Czynniki uwzględniane przy doborze kotłów małej mocy
8.4.3. Średnia sprawność i zużycie energii pierwotnej
8.5. Zasilanie obiektów w ciepło z elektrociepłowni
8.5.1. Skojarzone i rozdzielone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
8.5.2. Elektrociepłownie tradycyjne
8.5.3. Elektrociepłownie gazowo-parowe
8.5.4. Elektrociepłownie z tłokowymi silnikami spalinowymi
8.5.5. Zmniejszenie zużycia energii jako wynik gospodarki skojarzonej
8.6. Sieć ciepłownicza
8.6.1. Funkcje sieci cieplnych
8.6.2. Układy sieci cieplnych
8.6.3. Regulacja dostarczania ciepła
8.6.4. Izolacja przewodów sieci cieplnej
8.6.5. Straty energii w sieciach cieplnych
8.7. Węzły cieplne

9. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
9.1. Wprowadzenie
9.2. Dążenie do zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej
9.3. Wykorzystanie energii słonecznej
9.3.1. Sposoby wykorzystania energii słonecznej
9.3.2. Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej
9.3.3. Bierne wykorzystanie energii słonecznej
9.3.4. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem
9.3.5. Skutki wykorzystania energii słonecznej dla środowiska
9.4. Energetyczne wykorzystanie biomasy i biopaliw
9.4.1. Pochodzenie i klasyfi kacja
9.4.2. Charakterystyka energetyczna biopaliw
9.4.3. Wykorzystanie energetyczne
9.4.4. Ekologiczne skutki energetycznego wykorzystania biomasy
9.4.5. Wykorzystanie biopaliw gazowych
9.5. Wykorzystanie energii ze źródeł geotermalnych
9.5.1. Energia wód geotermalnych
9.5.2. Ciepłownicze wykorzystanie wód geotermalnych
9.6. Niektóre aspekty oddziaływania na środowisko

10. PROBLEMY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
10.1. Wprowadzenie
10.2. Podstawowe zasady stosowane w realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych
10.3. Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych
10.4. Efekty uzyskiwane w wyniku termomodernizacji
10.5. Sposoby termomodernizacji przegród budowlanych
10.5.1. Zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych
10.5.2. Przegrody zewnętrzne w obiektach przemysłowych
10.6. Usprawnienia termomodernizacyjne instalacji budowlanych
10.6.2. Usprawnienie systemu centralnego ogrzewania
10.6.3. Usprawnienie systemu wentylacji w budynkach mieszkalnych
10.6.4. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
10.6.5. Usprawnienie systemów ogrzewania i wentylacji w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej
10.7. Stosowanie układów zarządzania eksploatacją systemów zużywających energię
10.7.1. Instalacje o złożonej strukturze energetycznej
10.7.2. Systemy nadzoru i zarządzania eksploatacją
10.7.3. Możliwości zmniejszenia zużycia energii na napędy
10.8. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów

11. WYBRANE ENERGOOSZCZĘDNE TECHNIKI DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
11.1. Wykorzystanie energii odpadowej
11.1.1. Rodzaje energii odpadowej
11.1.2. Sposoby wykorzystania niskotemperaturowej energii odpadowej
11.1.3. Niskotemperaturowe przeponowe wymienniki ciepła
11.1.4. Regeneracyjne wymienniki ciepła
11.1.5. Wymienniki ciepła z czynnikiem pośredniczącym
11.1.6. Rury cieplne
11.1.7. Pompy ciepła
11.1.8. Zanurzeniowy wymiennik ciepła
11.2. Oszczędne użytkowanie energii elektrycznej w napędach
11.2.1. Przekształtniki energoelektroniczne i ich funkcje
11.2.2. Zastosowanie urządzeń energoelektronicznych w obiektach budowlanych
11.2.3. Efekty regulacji parametrów wejściowych napędu
11.2.4. Przykład racjonalizacji napędu pompy wirowej
11.3. Technika kondensacyjna w kotłach grzewczych
11.3.1. Zasada techniki kondensacyjnej
11.3.2. Kotły kondensacyjne
11.3.3. Charakterystyka kotła kondensacyjnego
11.4. Pompy ciepła
11.4.1. Zasada działania
11.4.2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
11.4.3. Zastosowania w obiektach budowlanych
11.5. Rozwiązania energooszczędne w budynkach pasywnych
11.5.1. Koncepcja budynku pasywnego
11.5.2. Wielkości charakteryzujące budynki pasywne
11.5.3. Instalacje w budynkach pasywnych
11.5.4. Charakterystyka energetyczna budynku pasywnego
11.6. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla obiektów budowlanych
11.6.1. Układy skojarzone małej mocy
11.6.2. Zastosowanie układów skojarzonych małej mocy
11.6.3. Układy skojarzone z silnikami tłokowymi
11.6.4. Układy skojarzone z mikroturbiną gazową
11.6.5. Układy skojarzone z wykorzystaniem ogniw paliwowych
11.6.6. Układy trójgeneracyjne w obiektach budowlanych

DODATEK

Bibliografia

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier