TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PODRĘCZNIK AKADEMICKI Z ORZECZNICTWEM autor: IRENEUSZ NOWAK
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PODRĘCZNIK AKADEMICKI Z ORZECZNICTWEM

Wersja papierowa
Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII PRAWA I NAUK MEDYCZNYCHW KIELCACH
ISBN: 978-83-60056-83-7
Liczba stron: 430
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2012 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
42,90 zł 38,60 zł

"Podstawowe założenie książki zmierza do pogodzenia dwóch wartości: obszernej części merytorycznej, stanowiącej kompendium wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze stanowiskiem judykatury (co do zasady najnowszym) w poruszanych kwestiach. Część zasadnicza podręcznika - zawierająca tematykę procedury administracyjnej - skupiona jest w tekście głównym, natomiast w przypisach ulokowane są orzeczenia sądowe, które pozwalają prześledzić tendencje judykatury wobec komentowanych instytucji.
Opracowanie polecane jest nie tylko studentom studiów prawniczych i administracyjnych, absolwentom przygotowującym się na aplikacje prawnicze, ale także praktykom.
W publikacji uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Stan prawny na 30 stycznia 2012 r." (fragment "Wprowadzenia").

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego

Rozdział II. Postępowanie administracyjne - zagadnienia ogólne
1. System prawa administracyjnego a procedura administracyjna
2. Definicja postępowania administracyjnego
3. Specyfika postępowania administracyjnego
4. Rodzaje postępowań administracyjnych

Rozdział III. Zakres mocy obowiązującej Kodeksu postępowania
administracyjnego
1. Rodzaje postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania
administracyjnego
2. Podmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu postępowania
administracyjnego
3. Przedmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu postępowania
administracyjnego
4. Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego

Rozdział IV. Rola i znaczenie zasad w procedurze administracyjnej
1. Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego
1.1. Zasada praworządności (legalności, legalizmu)
1.2. Zasada prawdy obiektywnej (prawdy materialnej)
1.3. Zasada uwzględnienia z urzędu lub na wniosek interesu
społecznego i słusznego interesu obywateli
1.4. Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej
1.5. Zasada udzielania informacji faktycznej i prawnej
1.6. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
1.7. Zasada przekonywania
1.8. Zasada szybkości i prostoty postępowania
1.9. Zasada ugodowości (zasada załatwiania spraw spornych w formie
ugody)
1.10. Zasada pisemności
1.11. Zasada dwuinstancyjności
1.12. Zasada trwałości decyzji ostatecznych
1.13. Zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych
2. Zasady mające wpływ na postępowanie administracyjne
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zasady (prawa) wynikające z Konstytucji RP
2.3. Zasady (standardy) wypływające z Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
2.4. Zasady (standardy) wynikające z zalecenia (rezolucji) Komitetu
Ministrów Rady Europy nr 31/77 z dnia 28 września 1977 r.
2.5. Zasady (standardy) wynikające z Karty Praw Podstawowych
2.6. Zasady (standardy) według Europejskiego Kodeksu
Dobrej Administracji
2.7. Zasady (standardy) postępowania w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2.8. Zasady zawarte w projekcie ustawy Przepisy ogólne
prawa administracyjnego (rozdział 4 - Załatwianie spraw)

Rozdział V. Organy prowadzące postępowanie administracyjne
i ich właściwość
1. Organy prowadzące postępowanie administracyjne
2. Właściwość organu
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Nakaz przestrzegania właściwości z urzędu
2.3. Rozpatrywanie sporów o właściwość

Rozdział VI. Wyłączenie pracownika, członka organu kolegialnego
oraz organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
administracyjnym
1. Uwagi ogólne
2. Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej
3. Wyłączenie organu administracji publicznej
4. Wyłączenie członka organu kolegialnego

Rozdział VII. Strona postępowania administracyjnego
1. Uwagi wstępne
2. Podmiotowość administracyjnoprawna i zdolność procesowa strony
3. Pełnomocnictwo procesowe a przedstawicielstwo ustawowe

Rozdział VIII. Podmioty na prawach strony w procesie
administracyjnym
1. Uwagi ogólne
2. Organizacja społeczna
3. Prokurator
4. Rzecznik Praw Obywatelskich
5. Inne podmioty na prawach strony

Rozdział IX. Czynności techniczno-procesowe postępowania
administracyjnego
1. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym
1.1. Liczenie terminów
1.2. Obowiązek organu administracji publicznej zawiadomienia strony
o niezałatwieniu sprawy w terminie
1.3. Zażalenie do organu wyższego szczebla i obowiązki tego organu
1.4. Prawo jednostki do przywrócenia terminu
2. Doręczenia
3. Wezwania
4. Protokoły i adnotacje
5. Udostępnianie akt

Rozdział X. Wszczęcie postępowania administracyjnego
1. Uwagi wprowadzające
2. Podanie
2.1. Braki formalne podania
2.2. Wniesienie podania do organu niewłaściwego

Rozdział XI. Gromadzenie materiału dowodowego przez organ
administracji publicznej
1. Postępowanie dowodowe a ciężar dowodu (onus probandi) w procedurze
administracyjnej
1.1. Zasada prawdy obiektywnej jako reguła dowodowa a obowiązek
zebrania i rozpatrzenia pełnego materiału dowodowego
1.2. Udział strony w postępowaniu dowodowym
1.3. Zasada swobodnej oceny dowodów

Rozdział XII. Rodzaje środków dowodowych
1. Uwagi ogólne
1.1. Dowód z dokumentu
1.2. Dowód z zeznań świadków
1.3. Dowód z opinii biegłych
1.4. Dowód z oględzin
1.5. Dowód z przesłuchania strony
2. Inne reguły dowodowe
2.1. Fakty niewymagające dowodu
2.2. Domniemanie faktyczne
2.3. Domniemanie prawne
2.4. Uprawdopodobnienie
3. Formy postępowania dowodowego (wyjaśniającego)
3.1. Postępowanie gabinetowe
3.2. Rozprawa administracyjna

Rozdział XIII. Przerwanie toku postępowania administracyjnego
1. Uwagi ogólne
2. Zawieszenie postępowania
3. Umorzenie postępowania

Rozdział XIV. Rodzaje rozstrzygnięć w procedurze administracyjnej
1. Uwagi ogólne
1.1. Decyzja administracyjna - pojęcie
1.2. Prawidłowa struktura decyzji administracyjnej
1.3. Rodzaje decyzji administracyjnych
1.4. Wprowadzenie decyzji do obrotu prawnego
1.5. Związanie organu administracji publicznej wydaną decyzją
1.6. Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu
decyzji
1.7. Rektyfikacja decyzji administracyjnej
2. Postanowienia
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Elementy składowe postanowień
3. Ugoda administracyjna

Rozdział XV. Środki zaskarżenia (weryfikacji) w toku instancji
1. Uwagi wprowadzające
2. Autoweryfikacja decyzji przez organ administracji publicznej pierwszej
instancji
3. Odwołanie
3.1. Postępowanie odwoławcze
3.1.1. Uzupełniające postępowanie dowodowe
3.1.2. Cofnięcie odwołania przez stronę
3.2. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji
(decyzja merytoryczna)
3.2.3. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części
i rozstrzygająca w tym zakresie co do istoty sprawy (decyzja
o charakterze merytoryczno-reformacyjnym)
3.2.4. Decyzja kasacyjna uchylająca zaskarżoną decyzję
i umarzająca postępowanie w sprawie w całości albo w części
3.2.5. Decyzja kasacyjna o przekazaniu sprawy do ponownego
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
3.2.6. Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze
3.2.7. Decyzja na blankiecie urzędowym
4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
5. Rola zakazu reformationis in peius w postępowaniu odwoławczym
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Regulacja zakazu reformationis in peius w postępowaniu
odwoławczym
6. Zażalenie

Rozdział XVI. Kontrola (weryfikacja) indywidualnych aktów
administracyjnych (decyzji i postanowień) w trybach nadzwyczajnych
1. Uwagi ogólne
2. Wznowienie postępowania
2.1. Właściwość organu do wznowienia postępowania
2.2. Termin do wznowienia postępowania
2.3. Forma wznowienia postępowania i jego etapy
3. Stwierdzenie nieważności decyzji
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Przebieg postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 320
4. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie
nabyła prawa
5. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona
nabyła prawa
6. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej przez ministra lub wojewodę
w warunkach nadzwyczajnych (tzw. tryb wywłaszczenia praw nabytych
na podstawie decyzji)
7. Uchylenie decyzji ze względu na skutek niedopełnienia przez stronę
określonych czynności
8. Uchylenie lub zmiana decyzji na mocy przepisów szczególnych
9. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Rozdział XVII. Administracyjne postępowania uproszczone
1. Wydawanie zaświadczeń
2. Skargi i wnioski
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Skargi
2.3. Wnioski
2.4. Przyjmowanie skarg i wniosków oraz ich nadzór i kontrola

Wykaz wykorzystanej literatury
Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego
Orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów
administracyjnych

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier