TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: KONTRAKTY BUDOWLANE NOWE WARUNKI FIDIC wyd.2 autor: HUBERT WYSOCZAŃSKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

KONTRAKTY BUDOWLANE NOWE WARUNKI FIDIC wyd.2

Wersja papierowa
Wydawnictwo: POLCEN
ISBN: 978-83-64795-40-4
Liczba stron: 462
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2018 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
139,90 zł 125,90 zł

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia prawne i praktyczne aspekty umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane oraz o dzieło, w świetle Kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Stanowi też pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające szczegółowe omówienie wszystkich istotnych klauzul Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi), wraz z ich analizą na podstawie przepisów prawa, dostępnego orzecznictwa i praktyki kontraktowej.
W drugim wydaniu zawarto przegląd zmian wprowadzonych do II edycji Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi FIDIC z 2017 r., wraz z ich omówieniem. Nowa edycja warunków FIDIC z 2017 r. stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane przez użytkowników kontraktów FIDIC w ciągu ostatnich 18 lat na podstawie obserwacji stosowania warunków kontraktowych FIDIC z 1999 r. Odzwierciedla ona również obecne międzynarodowe trendy i standardy w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Publikacja dr. H. Wysoczańskiego omawia najważniejsze zmiany w warunkach FIDIC 2017 r., w tym nowe definicje, zmienioną funkcję inżyniera kontraktu, a także rozbudowane mechanizmy mające na celu zapobieganie sporom w budownictwie.

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy

Przedmowa - inż. Tomasz Latawiec

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

CZĘŚC I

1. Kontrakt budowlany
1.1. Rodzaje kontraktów budowlanych
1.1.1. Umowa o generalne wykonawstwo
1.1.2. Umowa o wykonawstwo częściowe
1.1.3. Umowa o prace projektowe i wykonawstwo (Zaprojektuj i wybuduj)
1.1.4. Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/"pod klucz")
1.1.5. Umowa o zastępstwo inwestycyjne
1.1.6. Umowa typu EPCM (z menedżerem kontraktu)
1.1.7. Umowa o podwykonawstwo
1.2. Kwalifikacja prawna kontraktów budowlanych w prawie polskim

2. Źródła regulacji dotyczących kontraktów budowlanych
2.1. Kodeks cywilny
2.2. Prawo zamówień publicznych
2.3. Prawo budowlane
2.4. FIDIC oraz warunki FIDIC
2.4.1. Organizacja FIDIC
2.4.2. Warunki FIDIC
2.4.3. Rodzaje warunków FIDIC
2.4.4. Uniwersalny charakter warunków FIDIC
2.4.5. Wpływ prawa anglosaskiego na stosowanie warunków FIDIC
2.4.6. Charakter prawny warunków FIDIC
2.5. Warunki VOB
2.6. Zwyczaje

3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
3.1. Inwestor lub zamawiający
3.2. Wykonawca
3.3. Podwykonawca
3.4. Projektant
3.5. Kierownik budowy i jego obowiązki
3.6. Nadzór inwestorski i obowiązki nadzoru
3.7. Inżynier kontraktu i jego obowiązki
3.7.1. Pozycja inżyniera w systemie anglosaskim
3.7.2. Inżynier w warunkach FIDIC
3.7.3. Inżyniera inspektor nadzoru inwestorskiego
3.7.4. Zadania inżyniera kontraktu

4. Przedmiot umowy
4.1. Opis przedmiotu zamówienia
4.2. Podział przedmiotu zamówienia na części
4.3. Dokumentacja projektowa
4.3.1. Dokumentacja projektowa w świetle KC i PB
4.3.2. Dokumentacja projektowa w świetle PZP
4.3.3. Dokumentacja projektowa w świetle warunków FIDIC
4.4. Wykładnia dokumentów kontraktowych określających przedmiot
zamówienia
4.4.1. Podstawowe zasady wykładni umów w prawie polskim
4.4.2. Wykładnia umów zawartych w zamówieniach publicznych
4.4.3. Wykładnia umów opartych na warunkach FIDIC
4.4.4. Wykładnia pojęć nieostrych w warunkach FIDIC
4.5. Klauzule interpretacyjne w kontraktach budowlanych
4.5.1. Klauzule interpretacyjne w warunkach FIDIC
4.5.2. Stosowanie klauzul interpretacyjnych w prawie polskim
4.5.3. Kontraktowe dyrektywy wykładni
4.5.4. Klauzula rankingowa
4.5.5. Wykładnia kontraktu przez inżyniera
4.6. Wpływ rozkładu obowiązków i ryzyk projektowych na zakres
przedmiotu zamówienia

5. Zamawiający i jego obowiązki
5.1. Opis przedmiotu zamówienia i zorganizowanie przetargu
5.2. Obowiązki projektowe zamawiającego
5.3. Przekazanie terenu budowy
5.4. Współpraca przy uzyskaniu pozwoleń, opinii lub zatwierdzeń
5.5. Obowiązek zgłoszenia błędów lub wad natury technicznej
5.6. Utrzymywanie finansowania kontraktu
5.7. Przystąpienie do odbioru robót
5.8. Zapłata wynagrodzenia

6. Wykonawca i jego obowiązki
6.1. Wykonawca wielopodmiotowy (konsorcjum)
6.2. Obowiązek należytego wykonania robót i oddania obiektu
6.3. Obowiązki projektowe wykonawcy
6.3.1. Standard odpowiedzialności wykonawcy za projekt
6.3.2. Obowiązek powiadomienia w przypadku opóźnienia
w dostarczeniu dokumentacji projektowej
6.3.3. Tymczasowa niezgodność wykonywanych pracz projektem
6.4. Obowiązek inspekcji oraz odpowiedzialność wykonawcy za teren
budowy i dokumentację dostarczoną przez zamawiającego
6.5. Zabezpieczenie terenu budowy
6.6. Współdziałanie wykonawcy z innymi podmiotami
6.7. Obowiązek realizacji robót tymczasowych
6.8. Inne szczegółowe obowiązki wykonawcy w kontraktach budowlanych

7. Projektant i jego obowiązki
7.1. Obowiązki i uprawnienia projektanta w świetle Prawa budowlanego
7.2. Umowa o prace projektowe
7.3. Prawa autorskie
7.4. Odpowiedzialność projektanta

8. Podwykonawstwo. Obowiązki oraz odpowiedzialność inwestora
i wykonawcy względem podwykonawców
8.1. Obowiązki oraz odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
względem podwykonawców w świetle KC
8.1.1. Art. 6471 KC w brzmieniu obowiązującym od 1.06.2017 r
8.1.2. Art. 6471 KC w brzmieniu obowiązującym do 31.05.2017 r.
8.2. Obowiązki oraz odpowiedzialność inwestora i wykonawcy względem
podwykonawców w świetle PZP
8.3. Obowiązki oraz odpowiedzialność inwestora i wykonawcy względem
podwykonawców w świetle warunków FIDIC

9. Zabezpieczenie wykonania umowy
9.1. Zabezpieczenia na rzecz inwestora
9.1.1. Rodzaje zabezpieczeń w świetle zasady swobody umów
9.1.2. Zabezpieczenie wykonania na gruncie PZP
9.1.3. Zabezpieczenie wykonania w warunkach FIDIC
9.1.4. Kaucja gwarancyjna (kwota zatrzymana)
9.1.5. Inne rodzaje zabezpieczeń w warunkach FIDIC
9.2. Zabezpieczenia na rzecz wykonawcy. Gwarancja zapłaty za roboty
budowlane

10. Przebieg realizacji kontraktu i terminy kontraktowe
10.1. Rozpoczęcie robót, termin realizacji umowy, harmonogram
10.2. Przedłużenie terminu realizacji umowy
10.3. Roszczenie o przedłużenie terminu realizacji umowy na tle prawa
polskiego
10.4. Opóźnienie w postępie prac pozostające bez związku z okolicznościami
uzasadniającymi przedłużenie czasu na ukończenie
10.5. Zawieszenie i wznowienie prac

11. Zmiana zakresu robót (przedmiotu zamówienia)
11.1. Cel gospodarczy klauzul dopuszczających zmianę treści umowy
o roboty budowlane
11.2. Zmiana zakresu robót w świetle warunków FIDIC
11.2.1. Zmiana inicjowana przez zamawiającego i inżyniera
11.2.2. Zmiana inicjowana przez wykonawcę
11.2.3. Ograniczenia prawa do zmiany
11.2.4. Rodzaje zmian w warunkach FIDIC
11.2.4.1. Zmiana ilości robót
11.2.4.2. Roboty zamienne, zmiana jakości robót
11.2.4.3. Roboty dodatkowe
11.2.4.4. Zmiana metod pracy wykonawcy lub sposobu wykonania
robót
11.2.4.5. Przyspieszenie prac
11.2.4.6. Pominięcie części robót
11.2.4.7. Zmiana w wymaganiach zamawiającego
11.3. Zmiana zakresu robót w świetle KC
11.3.1. Ustawowa klauzula rebus sicstantibus
11.3.2. Kontraktowa klauzula zmiany umowy
11.3.3. Zgodność klauzuli zmiany z naturą kontraktów budowlanych
11.4. Zmiana zakresu robót w świetle PZP
11.4.1. Nowelizacja ustawy PZP z 28.07.2016 r.
11.4.2. Zmiana na podstawie jednoznacznego postanowienia umowy
określającego zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian
11.4.3. Zmiana w przypadku niezbędnych robót dodatkowych
nieprzekraczających 50% pierwotnej wartości zamówienia
11.4.4. Zmiana w przypadku nieprzewidywalnych okoliczności
przy wartości zmiany nieprzekraczającej 50% pierwotnej
wartości zamówienia
11.4.5. Zmiana wykonawcy
11.4.6. Zmiana nieistotna
11.4.7. Zmiana nieprzekraczająca 15% pierwotnej wartości zamówienia
i kwoty 5 225 000 euro
11.4.8. Wnioski
11.5. Forma zmiany umowy w drodze polecenia zmiany
11.5.1. Polecenie zmiany w warunkach FIDIC
11.5.2. Forma polecenia zmiany w świetle KC i PZP

12. Odbiór robót
12.1. Odbiór robót w świetle KC i PZP
12.1.1. Przystąpienie do odbioru
12.1.2. Odbiór robót
12.1.3. Odbiór częściowy a rozliczenie robót
12.2. Przejęcie i stwierdzenie wykonania robót w świetle warunków FIDIC

13. Wynagrodzenie wykonawcy. Wycena i rozliczenie robót
13.1. Podstawy określenia wynagrodzenia wykonawcy w umowie
o roboty budowlane
13.1.1. Kontraktowa podstawa wynagrodzenia
13.1.2. Zastosowanie przepisów o umowie o dzieło
13.2. Wynagrodzenie kosztorysowe w KC i Czerwonej Księdze FIDIC
13.3. Wynagrodzenie ryczałtowe w KC oraz Żółtej i Srebrnej Księdze FIDIC
13.4. Wycena i rozliczenie robót na podstawie KC i PZP
13.4.1. Przedmiar i obmiar robót
13.4.2. Kosztorysy budowlane i ich rodzaje
13.4.3. Kosztorys inwestorski w PZP. Tabele wartości elementów scalonych
13.4.4. Kosztorys ofertowy przy umowach z wynagrodzeniem
ryczałtowym
13.4.5. Rozliczenie robót. Zaliczka i płatności częściowe
13.5. Wycena i rozliczenie robót na podstawie warunków FIDIC
13.5.1. Metody wyceny robót w warunkach FIDIC
13.5.2. Wycena w trybie określenia przez inżyniera
13.5.3. Wycena na podstawie stawek kontraktowych
13.5.4. Wycena w trybie dostosowania stawek kontraktowych
13.5.5. Wycena na podstawie uzasadnionych kosztów wykonania robót
13.5.6. Rozliczenie robót w warunkach FIDIC. Zaliczka i świadectwa
płatności
13.6. Zmiana wynagrodzenia
13.6.1. Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego
13.6.1.1. Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego na podstawie KC
13.6.1.2. Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego na podstawie
postanowień umowy lub kosztorysu dodatkowego
(zamiennego)
13.6.1.3. Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego na podstawie
warunków FIDIC
13.6.2. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego
13.6.2.1. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w razie zmiany
zakresu robót
13.6.2.2. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie
postanowień umowy
13.6.2.3. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w razie zmiany
kosztów wykonania robót
13.6.2.4. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w razie
błędów w dokumentacji projektowej inwestora
13.6.3. Zmiana wynagrodzenia w umowie o zamówienie publiczne
13.6.4. Dochodzenie wartości robót dodatkowych na podstawie
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu

14. Odpowiedzialność kontraktowa
14.1. Odpowiedzialność i ryzyka kontraktowe wykonawcy
14.1.1. Ryzyka wykonawcy w warunkach FIDIC
14.1.2. Odpowiedzialność za opóźnienie i kary umowne
14.1.2.1. Odpowiedzialność na zasadzie winy
14.1.2.2. Kara umowna a odpowiedzialność gwarancyjna
14.1.2.3. Odpowiedzialność za opóźnienie w warunkach FIDIC
14.1.2.4. Odszkodowanie za opóźnienie w FIDIC a kara umowna
w rozumieniu KC
14.1.2.5. Miarkowanie kary umownej
14.1.3. Odpowiedzialność za wady. Rękojmia, gwarancja jakości
14.2. Odpowiedzialność i ryzyka kontraktowe zamawiającego
14.2.1. Ryzyka zamawiającego w warunkach FIDIC
14.2.2. Odpowiedzialność za nieprzewidywalne warunki fizyczne
14.3. Ograniczenia odpowiedzialności
14.4. Siła wyższa

15. Odstąpienie od umowy
15.1. Odstąpienie przez zamawiającego
15.1.1. Podstawy odstąpienia od umowy w warunkach FIDIC
15.1.2. Upadłość wykonawcy i zdarzenia o podobnym charakterze
15.1.3. Podstawy odstąpienia od umowy w KC
15.1.4. Rezygnacja zamawiającego z realizacji inwestycji w warunkach
FIDIC i w KC
15.1.5. Podstawy odstąpienia w PZP
15.2. Zawieszenie prac i odstąpienie przez wykonawcę
15.3. Skutki odstąpienia i rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy
15.3.1. Skutki odstąpienia od umowy w zakresie rozliczeń stron
15.3.2. Ustalenie wartości wykonanych robót na dzień odstąpienia
15.3.3. Ustalenie wartości szkody poniesionej wskutek odstąpienia.
Metoda dyferencyjna
15.3.4. Odstąpienie od umowy a skuteczność postanowień o karach
umownych

16. Roszczenia i rozstrzyganie sporów
16.1. Roszczenia stron w związku z wykonywaniem umowy
16.1.1. Roszczenie i spór w rozumieniu warunków FIDIC
16.1.2. Termin umowny na zgłaszanie roszczeń w warunkach FIDIC
16.2. Rozstrzyganie sporów w świetle modelowych klauzul warunków FIDIC
16.2.1. Zakres właściwości komisji rozjemstwa
16.2.2. Związanie stron decyzją komisji rozjemstwa i jej wykonalność
16.2.3. Postępowanie przed komisją rozjemstwa a arbitraż
16.2.3.1. Postępowanie przed komisją jako warunek prawny
wszczęcia arbitrażu
16.2.3.2. Konsekwencje wydania wyroku arbitrażowego w braku
postępowania przed komisją rozjemstwa
16.2.3.3. Obejście wymogu postępowania przed komisją rozjemstwa
16.2.3.4. Wymóg tożsamości sporu
16.2.4. Komisja rozjemstwa a prawo do sądu

17. Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC z 2017 r
17.1. Definicje
17.2. Zmiany w stosunku do warunków FIDIC z 1999 r.
17.3. Obowiązki wykonawcy i współpraca stron
17.4. Inne zmiany
17.5. Zapobieganie sporom
17.5.1. Podział Klauzuli 20 i nowa Klauzula 21
17.5.2. Bieżąca dokumentacja na potrzeby roszczeń
17.5.3. Zmiany w roli inżyniera
17.5.4. Komisja zapobiegania/rozstrzygania sporów (DAAB)
17.5.5. Wczesne ostrzeganie
17.6. Podsumowanie
17.7. Tabela 1 - Przegląd zmian w warunkach Czerwonej, Żółtej i Srebrnej
Księgi FIDIC 2017 z komentarzem

CZĘŚĆ II

Wzory umów i dokumentów kontraktowych z komentarzem
A. Wzór umowy o roboty budowlane
B. Wzór umowy o prace architektoniczne i projektowe
C. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy
D. Wzór dokumentu gwarancji jakości
E. Wzór protokołu przekazania terenu budowy
F. Wzór protokołu odbioru końcowego robót
G. Wzór protokołu odbioru częściowego

Wykaz literatury

Wykaz orzecznictwa

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier