ksiazka tytuł: PODSTAWY GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W ZARYSIE TOM 1 autor: HENRYK CHARUN
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

PODSTAWY GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W ZARYSIE TOM 1

Wersja papierowa
Wydawnictwo: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ISBN: 978-83-7365-340-5
Liczba stron: 285
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
59,90 zł 53,90 zł

Tom 1 stanowi pierwszą część podręcznika i obejmuje 10 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono uwagi wstępne o stanie aktualnym i możliwościach rozwojowych energetyki polskiej. Rozdział 2 prezentuje zarys wybranych zagadnień ogólnej teorii systemów, zwłaszcza wielkich, zwracając uwagę na systemowe ujęcie zagadnień energetycznych, konieczne na różnych poziomach. Rozdział trzeci podaje ogólną charakterystykę Krajowego Systemu Energetycznego. Zdefiniowano pojęcia podsystemów, ze szczególnym względnieniem podsystemów: cieplnoenergetycznego, gazoenergetycznego, paliw stałych i ciekłych oraz elektroenergetycznego. Pojęcie energii, jej konwersji oraz źródła i zasoby energetyczne globalne i krajowe są treścią rozdziału czwartego. Zwrócono uwagę na perspektywiczne źródła i nośniki energii. W rozdziale piątym przedstawiono ogólną charakterystykę rynku energii w Polsce, który mógł się rozwijać prawidłowo w nowych warunkach ustrojowych. Określono organizację rynków energii, a także granice jego regulacji. Rozdział 6 obejmuje istotne zagadnienia polityki energetycznej kraju. W zwartej formie zdefiniowano pojęcia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz bezpieczeństwa energetycznego. Rozdziały 7 i 8 poświęcono analizie energetycznej i egzegetycznej procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Zwrócono uwagę na metody określania sprawności energetycznej i egzergetycznej procesów. W prezentacji problemów zamieszczono przykłady obliczeniowe. Rozdział 9 związany jest bezpośrednio z 7 i 8 przedstawiając różne metody oceny zużycia energii i podstawy jej racjonalnego wykorzystania. W rozdziale 10 zamieszczono charakterystyki i wykresy energetyczne stanowiące skuteczne narzędzia oceny projektowania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz obiektów energetycznych. Ograniczona objętość niniejszego opracowania nie pozwoliła na zamieszczenie w tomie 1 innych tematów.
z Przedmowy

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ

1. WPROWADZENIE

2. WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNEJ TEORII SYSTEMÓW
I ANALIZY SYSTEMOWEJ
2.1. Pojęcie systemu i podejścia systemowego
2.2. Klasyfikacje systemów
2.3. Właściwości systemów
2.4. Struktura systemu
2.5. Cele badawcze systemu
2.6. Pojęcie i właściwości wielkich systemów
2.7. Wybrane problemy analizy systemowej w gospodarce energetycznej
2.8. Pytania sprawdzające

3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO SYSTEMU
ENERGETYCZNEGO
3.1. Pojęcie krajowego systemu energetycznego i jego podsystemów
3.2. Podsystem paliw stałych
3.3. Podsystem paliw ciekłych
3.4. Podsystem gazoenergetyczny
3.5. Podsystem cieplnoenergetyczny
3.6. Podsystem elektroenergetyczny
3.7. Podsystem energetyki jądrowej
3.8. Niektóre propozycje zmian w strukturze KSE
3.9. Cele i zadania gospodarki energetycznej
3.10. Pytania sprawdzające

4. ENERGIA, JEJ ŹRÓDŁA I ZASOBY
4.1. Pojęcie energii i zasady jej konwersji
4.2. Określenia i klasyfikacje rodzajów energii
4.2.1. Podstawy klasyfikacji energii cieplnej i mechanicznej
4.2.2. Energia pierwotna i jej pochodne
4.2.3. Źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
4.3. Pojęcie zasobów energii
4.4. Metody obliczania ilości energii
4.5. Światowe zasoby energetyczne i ich wykorzystanie
4.6. Krajowe zasoby energetyczne i ich wykorzystanie
4.7. Perspektywiczne źródła i technologie energetyczne
4.7.1. Perspektywiczne nośniki energii
4.7.2. Nowe perspektywiczne technologie energetyczne
4.8. Pytania sprawdzające

5. CHARAKTERYSTYKA RYNKU ENERGII W POLSCE
5.1. Pojęcie rynku, jego klasyfikacje i elementy
5.1.1. Definicja rynku
5.1.2. Klasyfikacja rynków
5.1.3. Elementy rynku
5.1.4. Rynek towarowy
5.2. Warunki powstania rynku energii w Polsce
5.3. Organizacja rynku energii elektrycznej
5.3.1. Producenci energii elektrycznej
5.3.2. Firmy prowadzące handel energią elektryczną
5.3.3. Firmy zajmujące się transportem energii elektrycznej
5.3.4. Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
5.4. Stosowane formy handlu na rynku energii elektrycznej
5.5. Zastosowanie zasady TPA na rynku energii
5.6. Regulacja rynku energii
5.7. Charakterystyka rynku ciepła w Polsce
5.8. Charakterystyka polskiego rynku gazu
5.9. Pytania sprawdzające

6. BEZPIECZEŃSTWO I POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI
6.1. Zrównoważony rozwój społeczeństwa
6.2. Bezpieczeństwo energetyczne kraju
6.3. Polityka energetyczna Polski
6.4. Pytania sprawdzające

7. PODSTAWY ANALIZY ENERGETYCZNEJ
7.1. Wprowadzenie
7.2. Analiza energetyczna procesów
7.2.1. Podstawy termodynamiczne
7.2.2. Pojęcie sprawności energetycznej
7.2.3. Konieczność uzgadniania bilansów substancji i energii
7.2.4. Poziomy bilansowania energii
7.2.5. Krajowy bilans energii
7.3. Pytania sprawdzające

8. PODSTAWY ANALIZY EGZERGETYCZNEJ
8.1. Podstawy termodynamiczne
8.2. Pojęcie egzergii
8.3. Straty egzergii
8.3.1. Bezpowrotna strata egzergii (wynikająca z prawa zanikania
egzergii)
8.3.2. Straty egzergii zewnętrzne i wewnętrzne
8.3.3. Straty egzergii w procesie wymiany ciepła
8.4. Bilans egzergetyczny
8.5. Sprawność egzergetyczna
8.6. Przykłady analizy egzergetycznej obiegów klasycznych maszyn
cieplnych
8.6.1. Sprawność egzergetyczna obiegu termodynamicznego silnika
cieplnego
8.6.2. Sprawność egzergetyczna lewobieżnych obiegów termodynamicznych
maszyn cieplnych roboczych
8.7. Sposoby obliczania egzergii substancji
8.7.1. Obliczanie egzergii fizycznej
8.7.2. Obliczanie egzergii chemicznej
8.7.3. Obliczanie egzergii termicznej spalin i powietrza
8.7.4. Obliczanie straty egzergii w procesie spalania
8.8. Kierunki zastosowań analizy egzergetycznej
8.9. Aspekty termoekonomiczne i termoekologiczne zastosowania analizy
energetycznej
8.10. Pytania sprawdzające

9. METODY OCENY ZUŻYCIA I RACJONALNEJ GOSPODARKI
ENERGIĄ (EGZERGIĄ)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Energochłonność i metody jej definiowania
9.2.1. Wskaźnikowa metoda oceny jednostkowego, bezpośredniego
zużycia energii (egzergii)
9.2.2. Wskaźniki energochłonności polskiej gospodarki
9.3. Pojęcie efektywności energetycznej
9.3.1. Identyfikacja pojęcia efektywności
9.3.2. Efektywność energetyczna i sposoby jej interpretacji
9.4. Problemy racjonalnego użytkowania energii
9.5. Wybrane problemy racjonalnego zużycia energii w budownictwie
9.5.1. Wprowadzenie
9.5.2. Charakterystyka energetyczna budynku wg dyrektywy unijnej
2002/91/WE
9.5.3. Charakterystyka energetyczna budynku wg dyrektywy unijnej
2010/31/UE
9.5.4. Stosowane metody oceny jakości energetycznej budynków
9.6. Skumulowane zużycie energii (egzergii) i jego ocena
9.6.1. Pojęcie skumulowanego zużycia energii (egzergii)
9.6.2. Wskaźniki skumulowanego zużycia energii (egzergii)
9.6.3. Zarys metod obliczania wskaźników skumulowanych
9.6.4. Pojęcie skumulowanej sprawności energetycznej
9.7. Pytania sprawdzające

10. CHARAKTERYSTYKI I WYKRESY ENERGETYCZNE
10.1. Pojęcie charakterystyki energetycznej
10.2. Właściwości charakterystyki energetycznej
10.3. Metody budowy charakterystyki energetycznej
10.4. Przykłady charakterystyk energetycznych
10.4.1. Charakterystyka energetyczna kotła parowego
10.4.2. Charakterystyka energetyczna turbiny parowej upustowoprzeciwprężnej
10.4.3. Charakterystyka energetyczna tłokowej sprężarki chłodniczej
10.4.4. Charakterystyka energetyczna budynku
10.5. Wykresy obciążeń energetycznych
10.5.1. Wprowadzenie
10.5.2. Rzeczywisty wykres obciążeń energetycznych
10.5.3. Wykres energetyczny uśredniony
10.5.4. Uporządkowany wykres obciążeń energetycznych
10.5.5. Kompozycje (sploty) wykresów uporządkowanych
10.6. Pytania sprawdzające

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM