TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: STUDIUM WYKONALNOŚCI PORADNIK autor: DARIUSZ BOGUCKI
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

STUDIUM WYKONALNOŚCI PORADNIK

Wersja papierowa
Wydawnictwo: PRESSCOM
ISBN: 978-83-64512-67-4
Liczba stron: 453
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2016 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
128,00 zł 115,20 zł

Kiedy tworzenie studium jest niezbędne? Na czym polega analiza wykonalności technicznej, ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i planowej przedsięwzięcia? Jakie są różnice pomiędzy przedsięwzięciem wykonalnym a możliwym do realizacji?

Poradnik opisuje najważniejsze kwestie związane z tworzeniem studium wykonalności na potrzeby uzyskania finansowania projektu ze środków UE. W opracowaniu, wskazując liczne przykłady z praktyki, autor omówił m.in.:

badanie wykonalności przedsięwzięcia metodą TELOS,
różnicę zakresu i formy studium w przypadku projektu i programu, analizę wykonalności zgodną z poradnikiem UNIDO i dokumenty powstające w jej trakcie (studium możliwości, wstępne i właściwe studium wykonalności),
wzorcową dla projektów europejskich metodykę PCM - wraz z ramą logiczną (LFA),
ramy finansowania projektów ze środków UE w perspektywie 2014-2020,
poszczególne elementy studium, w tym proces definiowania przedsięwzięcia oraz niezbędne analizy, w szczególności analizę otoczenia strategicznego, interesariuszy, finansową i ekonomiczną oraz analizę ryzyka,
organizację redakcji studium oraz miejsce metod heurystycznych w tym procesie,
metodę wartości wypracowanej (EV - Earned Value).Publikacja pomoże w szczególności osobom, które same zdecydują się tworzyć studium wykonalności - wskaże, gdzie szukać wiedzy, oraz przeprowadzi krok po kroku przez cały proces. Będzie przydatna także tym, którzy skorzystają ze wsparcia firm zewnętrznych. Podpowie, czego należy wymagać i jakie elementy powinny się znaleźć w ostatecznym dokumencie. Bedzie też pomocna oceniającym studia - systematyzując i porządkując wiedzę.

Do książki zostały dołączone arkusze graficzne ze schematami i procedurą postępowania, które przydadzą się w procesie tworzenia studium wykonalności.

SPIS TREŚCI

Wykaz aktów prawnych

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przedsięwzięcie i jego wykonalność
1.1. Przedsięwzięcie
1.2. Istota procesu inwestycyjnego
1.3. Czym jest wykonalność przedsięwzięcia?

Rozdział 2. Badanie wykonalności przedsięwzięcia
2.1. Metoda TELOS
2.1.1. Obszary wykonalności
2.1.2. T - wykonalność techniczna
2.1.3. E - wykonalność finansowa (ekonomiczna)
2.1.4. L - wykonalność prawna
2.1.5. O - wykonalność operacyjna
2.1.6. Inne obszary wykonalności
2.2. Schemat oceny wykonalności
2.3. Algorytm badania wykonalności

Rozdział 3. Analiza wykonalności
3.1. Formy analizy wykonalności
3.2. Czym jest studium wykonalności?
3.3. Zakres studium wykonalności
3.4. Projekt, program i portfel a analiza wykonalności
3.4.1. Analiza wykonalności w projekcie
3.4.2. Analiza wykonalności w programie
3.4.3. Analiza wykonalności w portfelu
3.5. Inne zagadnienia związane z wykonalnością
3.5.1. Studium wykonalności a biznesplan
3.5.2. Studium wykonalności a proof of koncept
3.5.3. Studium wykonalności inaczej
3.6. Czy analiza wykonalności jest zawsze niezbędna?

Rozdział 4. Metodyka PCM jako sposób definiowania przedsięwzięcia
4.1. Faza programowania
4.2. Faza identyfikacji
4.3. Faza formułowania
4.4. Faza wdrażania
4.5. Faza oceny

Rozdział 5. LFA - rama logiczna (ang. Logical Framework Approach)
5.1. Etap analizy LFA
5.1.1. Analiza interesariuszy
5.1.2. Analiza problemów
5.1.3. Analiza celów
5.1.4. Analiza strategii
5.2. Faza projektowania w PCM
5.2.1. Macierz logiczna (LFA)
5.2.2. Logika wertykalna i horyzontalna macierzy
5.3. Wady i zalety metody PCM
5.4. Przykład macierzy logicznej

Rozdział 6. Ramy finansowania projektów ze środków UE
6.1. Perspektywy finansowe UE
6.2. Strategia Europa 2020
6.3. Polityka regionalna UE
6.4. Fundusze strukturalne w Polsce

Rozdział 7. Studium wykonalności projektów europejskich
7.1. Rola studium wykonalności projektu europejskiego
7.2. Wytyczne dla studium wykonalności projektu europejskiego
7.3. Zakres studium wykonalności projektów europejskich
7.4. Sekwencja pracy nad studium wykonalności
7.5. Zakres studium w projekcie i programie

Rozdział 8. Identyfikacja przedsięwzięcia - B2
8.1. Rola i zakres rozdziału
8.2. Wskazówki do sporządzania opisu przedsięwzięcia
8.2.1. Tytuł przedsięwzięcia
8.2.2. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia
8.2.3. Planowana lokalizacja przedsięwzięcia
8.2.4. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia
8.2.5. Uwarunkowania szczególne

Rozdział 9. Analiza stanu aktualnego w obszarze przedsięwzięcia
9.1. Rola i zakres rozdziału
9.2. Charakterystyka stanu aktualnego - A2
9.3. Lista zidentyfikowanych problemów - A3

Rozdział 10. Analiza otoczenia strategicznego - A4
10.1. Cel i zakres rozdziału
10.2. Czym jest otoczenie strategiczne przedsięwzięcia?
10.3. Analiza PEST(LE)
10.4. Metoda scenariuszowa
10.5. Wskazówki do sporządzania analizy otoczenia strategicznego

Rozdział 11. Analiza interesariuszy - A5
11.1. Cel i zakres rozdziału
11.2. Otoczenie bliższe, czyli interesariusze
11.3. Kim są interesariusze?
11.3.1. Pracownicy
11.3.2. Dostawcy
11.3.3. Organizacje pozarządowe
11.4. Standard AA1000
11.5. Narzędzia analizy interesariuszy
11.6. Wskazówki do sporządzenia analizy interesariuszy

Rozdział 12. Analiza SWOT - A6
12.1. Cel i zakres rozdziału
12.2. Czym jest analiza SWOT?
12.3. Algorytm analizy SWOT
12.4. Wskazówki do sporządzania analizy SWOT

Rozdział 13. Logika interwencji i opis stanu docelowego
13.1. Cel i zakres rozdziału
13.2. Cele realizacji projektów europejskich - B4
13.3. Stan docelowy i cele projektu - B3
13.4. Wskaźniki i źródła ich weryfikacji - B5/B6
13.5. Komplementarność przedsięwzięcia

Rozdział 14. Analiza wariantów - C1
14.1. Po co robimy analizę wariantów
14.2. Wariant zerowy (ang. business as usual)
14.3. Wariant minimum (ang. do minimum)
14.4. Wybór wariantu optymalnego
14.5. Metoda wielokryterialna

Rozdział 15. Analiza techniczna - C2
15.1. Zakres analizy technicznej
15.2. Interoperacyjność
15.3. Neutralność technologiczna

Rozdział 16. Analiza finansowa i ekonomiczna - C4
16.1. Metody analizy finansowej
16.2. Analiza finansowa projektów europejskich
16.2.1. Założenia analizy finansowej projektów europejskich
16.2.2. Kategorie przedsięwzięć w analizie finansowej
16.2.3. Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektów
16.2.4. Analiza trwałości finansowej
16.3. Analiza ekonomiczna
16.3.1. Ogólne zasady analizy ekonomicznej projektów europejskich
16.3.2. Korekty analizy ekonomicznej
16.4. Wynik analizy finansowej i ekonomicznej
16.5. Analiza wrażliwości
16.6. Analiza efektywności kosztowej (CEA)

Rozdział 17. Analiza instytucjonalno-prawna - C3
17.1. Modele inwestycyjne
17.1.1. Model tradycyjny
17.1.2. Model DBT: projektuj - buduj - przekaż
17.1.3. Model DBO: projektuj - buduj - eksploatuj
17.1.4. Model DBFO: projektuj - buduj - finansuj - eksploatuj
17.2. Partnerstwo publiczno-prywatne
17.3. Modele operatora w administracji publicznej
17.3.1. Agencja wykonawcza (AW)
17.3.2. Instytucja gospodarki budżetowej (IGB)
17.3.3. Jednostka budżetowa
17.3.4. Spółki samorządowe
17.3.5. Samorządowe zakłady budżetowe
17.4. Trwałość inwestycji
17.5. Wskazówki do analizy instytucjonalno-prawnej
17.5.1. Wykonalność instytucjonalna
17.5.2. Wykonalność prawna
17.5.3. Trwałość

Rozdział 18. Plan realizacji przedsięwzięcia - D2
18.1. Planowanie w świetle metodyki PCM
18.2. Planowanie struktury przedsięwzięcia
18.3. Planowanie terminów przedsięwzięcia
18.3.1. Metody planowania sieciowego
18.3.2. Wykres Gantta
18.3.3. Metoda łańcucha krytycznego (CC, ang. - Critical Chain)
18.4. Planowanie zasobów przedsięwzięcia
18.5. Budżetowanie przedsięwzięcia

Rozdział 19. Analiza ryzyka - D4
19.1. Czym jest ryzyko?
19.2. Model zarządzania ryzykiem M_o_RR
19.3. Narzędzia identyfikacji ryzyka - macierze SWOT i RACI
19.4. Szacowanie ryzyka
19.5. Reakcje na ryzyko
19.6. Rejestr ryzyka
19.7. Macierz oceny poziomu ryzyka
19.8. Ryzyko w projektach UE


Rozdział 20. Inne obszary studium
20.1. Analiza popytu - C6
20.2. Analiza oddziaływania na środowisko - C5
20.2.1. Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
20.2.2. Ocena oddziaływania na środowisko w projektach UE
20.3. Promocja i informacja o przedsięwzięciu - D5
20.3.1. Obowiązki informacyjne
20.3.2. Promocja przedsięwzięcia

Rozdział 21. Podsumowanie studium - B6

Rozdział 22. Specyfika przedsięwzięć finansowanych ze środków UE
22.1. Duży projekt
22.2. Wsparcie Inicjatywy JASPERS
22.3. Projekt generujący dochód
22.4. Pomoc publiczna

Rozdział 23. Opracowywanie studium wykonalności
23.1. Etapy opracowania studium
23.2. Proponowana organizacja pracy nad studium
23.3. Wsparcie przy opracowaniu studium
23.4. Wykorzystanie metod heurystycznych w pracy nad studium
23.4.1. Burza mózgów i jej warianty
23.4.2. Metoda analogii (synektyka)
23.4.3. Metoda delficka
23.4.4. Algorytm wynalazku


Rozdział 24. Metoda wartości wypracowanej (ang. Earned Value)
24.1. Krótka historia
24.2. Istota metody EV
24.3. Wskaźniki podstawowe
24.4. Wyznaczanie EV
24.5. Prognozowanie przyszłości projektu
24.6. Earned Schedule
24.7. Zalety i wady metody EV

Bibliografia

Skorowidz

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier