TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PROCESIE ICH EKSPLOATACJI autor: ADAM BARYŁKA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PROCESIE ICH EKSPLOATACJI

Wersja papierowa
Wydawnictwo: CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO SP. Z O.O.
ISBN: 978-83-944607-3-0
Liczba stron: 592
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2016 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
80,00 zł 72,00 zł

Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych w procesie ich eksploatacji. Książka jest skierowana w szczególności do osób, które podejmują się dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane oraz przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlecających dokonywanie okresowych kontroli. Pozycja może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1.
PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE ZAGADNIENIA KONTROLI
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Identyfikacja pojęcia "przepisy"
2. Zakres regulacji ustawy - Prawo budowlane
3. Przepisy wykonawcze do ustawy - Prawo budowlane
3.1. Przepisy techniczno-budowlane
3.2. Podstawowe informacje o przepisach techniczno-budowlanych
3.2.1. Obiekty, dla których wydano warunki techniczne
3.2.2. Wykaz rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
3.2.3. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
3.3.1. Ogólny wykaz zagadnień
3.3.2. Warunki stosowania przepisów rozporządzenia
3.3.3. Odstępstwo od warunków technicznych w przypadku planowania
ich nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
3.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych
3.4.1. Zakres rozporządzenia
3.4.2. Ogólne warunki użytkowania budynków
3.4.3. Ogólne warunki użytkowania pomieszczeń
3.4.4. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie
pomieszczeń
3.4.5. Użytkowanie przewodów i kanałów dymowych, spalinowych
oraz wentylacyjnych
3.4.6. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych
3.4.7. Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej
3.4.8. Użytkowanie instalacji wodociągowej
3.4.9. Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej
3.4.10. Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów
i nieczystości stałych
3.4.11. Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
3.4.12. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
3.4.13. Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym
3.4.14. Użytkowanie instalacji elektrycznej
3.4.15. Użytkowanie instalacji piorunochronnej
4. Przepisy z obszaru budownictwa

Rozdział 2.
OBIEKTY BUDOWLANE JAKO PRZEDMIOTY OKRESOWYCH KONTROLI
1. Obiekty budowlane-klasyfikacja i rodzaje obiektów
1.1. Pojęcie "obiekt budowlany"
1.2. Klasyfikacja obiektów budowlanych w ustawie - Prawo budowlane
1.3. Rodzaje obiektów budowlanych według przepisów prawa budowlanego
1.4. Uszczegółowienie rodzajowe obiektów budowlanych w przepisach prawa
budowlanego
1.5. Problem właściwości organów administracji publicznej w odniesieniu
do obiektów budowlanych
1.5.1. Informacje wprowadzające
1.5.2. Zadania organów nadzoru budowlanego
1.5.3. Osoby reprezentujące organy nadzoru budowlanego nie wykonują
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu
przepisów ustawy - Prawo budowlane
1.5.4. Organy nadzoru budowlanego korzystają z ocen i ekspertyz
technicznych
2. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
2.1. Grupy wymagań
2.2. Wymagania dotyczące projektowania i budowania obiektu budowlanego
2.3. Wymagania dotyczące eksploatacji obiektu budowlanego
2.4. Zagadnienie przestrzegania zasad wiedzy technicznej w czasie projektowania, budowania i eksploatacji obiektu budowlanego
3. Ogólna charakterystyka wymagań podstawowych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane
3.1. Wymagania w zakresie nośności i stateczności konstrukcji obiektu
budowlanego
3.2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
3.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych
3.4. Wymagania w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska obiektów
budowlanych
3.5. Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami
3.6. Wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obiektów budowlanych
4. Charakterystyka pozostałych wymagań dotyczących obiektów budowlanych
5. Właściwości obiektu budowlanego
5.1. Informacje wprowadzające
5.2. Właściwości użytkowe obiektu budowlanego
5.3. Właściwości techniczne obiektu budowlanego
5.4. Pojęcie parametrów technicznych i parametrów użytkowych
6. Stan techniczny i estetyczny obiektu budowlanego
6.1. Pojęcie stanu technicznego obiektu budowlanego
6.2. Pojęcie stanu estetycznego obiektu budowlanego
6.3. Stany eksploatacyjne obiektu budowlanego
7. Proces zmiany stanu obiektu budowlanego
7.1. Wprowadzenie do zagadnienia zmiany stanu obiektu budowlanego
7.2. Pogarszanie się stanu technicznego obiektu budowlanego w czasie
eksploatacji wywołuje potrzebę diagnozowania technicznego obiektu
7.3. Stan obiektu budowlanego w aspekcie bezpieczeństwa i użyteczności
7.4. Przyczyny techniczne zmiany stanu technicznego obiektów budowlanych
7.4.1. Klasyfikacja technicznych przyczyn zmiany stanu technicznego
obiektów budowlanych
7.4.2. Intensywność zużycia technicznego
7.4.3. Najczęściej występujące przyczyny powstawania uszkodzeń
i zniszczeń
7.4.4. Stany techniczne obiektu budowlanego
7.4.5. Możliwe zmiany stanu obiektu budowlanego
7.4.6. Roboty budowlane umożliwiające odtworzenie stanu zdatności
obiektu budowlanego
7.4.7. Ocena stanu obiektu budowlanego i możliwości jego dalszego
bezpiecznego użytkowania
7.4.8. Zagadnienie oceny przydatności obiektu budowlanego do dalszego
użytkowania

Rozdział 3.
WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Najważniejsze problemy eksploatacyjne
2. Problem zawilgocenia w procesie eksploatacji obiektów budowlanych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zagadnienie określania wilgotności materiałów budowlanych
2.3. Źródła wilgoci w obiektach budowlanych
2.3.1. Najważniejsze źródła wilgoci w obiektach budowlanych
2.3.2. Woda znajdująca się w gruncie
2.3.3. Woda pochodząca z opadów atmosferycznych
2.3.4. Woda technologicznie wprowadzana do obiektu budowlanego
2.3.5. Woda kondensacyjna
2.3.6. Woda sorpcyjna i woda pochodząca z awarii instalacji
2.3.7. Woda generowana przez człowieka
2.4. Skutki nadmiernego zawilgocenia obiektu budowlanego
2.5. Wymagana kolejność postępowania przeciwdziałającego destrukcyjnym
wpływom wilgoci w obiekcie budowlanym
3. Problem korozji w eksploatacji obiektów budowlanych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Rodzaje destrukcji korozyjnych
3.3. Problem narażema obiektów budowlanych na korozje
3.4. Zmszczema struktury materiału w środowisku powietrznym (tzw. korozja
atmosferyczna)
3.5. Pary i gazy przemysłowe (środowisko gazowe)
3.6. Zniszczenia struktury materiału w środowisku ciekłym (wodnym)
3.7. Zniszczenia struktury materiału w środowisku gruntowym
3.8. Czynniki biologiczne
3.9. Środowiska stałe
3.10. Prądy elektryczne (błądzące)
3.11. Przyczyny procesu korozji materiałów i wyrobów budowlanych
3.12. Wpływ środowisk agresywnych na podstawowe materiały budowlane
3.12.1. Korozja betonu i zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych
3.12.2. Korozja stali
3.12.3. Korozja drewna
3.12.4. Korozja kamieni naturalnych
3.12.5. Korozja murów
3.13. Podstawowe czynniki skutecznego zabezpieczenia budowli przed korozją
3.14. Korozja biologiczna
3.14.1. Pojęcie korozji biologicznej
3.14.2. Skutki korozji biologicznej w budownictwie
3.14.3. Charakterystyka wybranych zagrożeń wywoływanych przez grzyby
3.14.4. Pleśnie
3.14.5. Zagadnienie szkodliwości grzybów domowych
3.14.6. Glony
3.14.7. Techniczne szkodniki drewna

Rozdział 4.
ZAGADNIENIA KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Pojęcie kontroli w procesie budowlanym
1.1. Wprowadzenie do zagadnienia kontroli
1.2. Etapy postępowania kontrolnego
1.3. Rodzaje kontroli w procesie budowlanym
1.4. Podział kontroli z uwagi na okres objęty kontrolą
1.5. Cechy dobrej kontroli
2. Zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Istota bezpieczeństwa obiektów budowlanych
2.3. Inżynieria bezpieczeństwa obiektu budowlanego
3. Zagadnienie monitorowania stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych
3.1. Wprowadzenie do zagadnieni a monitorowania stanu bezpieczeństwa
obiektów budowlanych
3.2. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego w procesie
jego realizacji
3.3. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego w procesie
jego eksploatacji
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Formy monitorowania bezpieczeństwa obiektu budowlanego
w procesie jego eksploatacji
3.4. Przepisy prawa dotyczące monitorowania obiektów budowlanych w formie
okresowych kontroli
3.5. Monitorowanie urządzeń technicznych
3 6. Monitorowanie obiektów budowlanych dokonywane przez organy
państwowe
3.7. Monitorowanie bezpieczeństwa zewnętrznego obiektu budowlanego
w procesie jego eksploatacji
4. Diagnostyka techniczna w procesie budowlanym
4.1. Uwarunkowania diagnostyki technicznej obiektów budowlanych
4.1.1. Zagadnienie oceny stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych
4.1.2. Ocena sprawności technicznej obiektów budowlanych
4.1.3. Utrudnienia w dokonywaniu oceny stanu technicznego
4.1.4. Dokonywanie okresowych kontroli umożliwia zachowanie
bezpieczeństwa obiektu budowlanego
4.1.5. Identyfikacja sytuacji, w której mogą wystąpić zagrożenia
bezpieczeństwa obiektów budowlanych
4.1.6. Cel diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego części
4.1.7. Etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego części
4.1.8. Zakres diagnozy technicznej obiektu budowlanego
4.1.9. Formy działań diagnostycznych w procesie eksploatacji obiektu
budowlanego
4.2. Opracowania techniczne w procesie diagnostyki technicznej obiektów
budowlanych
4.2.1. Klasyfikacja opracowań technicznych dotyczących stanu obiektów
budowlanych
4.2.2. Zawartość opracowań technicznych
4.2.3. Przypadki, w których jest konieczne wykonywanie opracowań
technicznych w zakresie robót i obiektów budowlanych
4.2.4. Potrzeby, dla których są wykonywane opracowania techniczne
w zakresie obiektów budowlanych
4.2.5. Problemy związane z wykonywaniem opracowań technicznych
4.2.6. Opracowania techniczne jako dowody w postępowaniach
administracyjnych i sądowych
4.2.7. Sąd może korzystać z opinii biegłych sądowych
5. Problemy diagnostyki budowlanej
5.1. Wprowadzenie
5.2. Literatura dotycząca diagnostyki budynków
5.3. Problem różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych
5.3.1. Identyfikacja problemu
5.3.2. Różnorodność rodzajowa obiektów budowlanych istotnym
problemem w dokonywaniu okresowych kontroli
5.4. Problemy diagnostyki technicznej budynków
5.4.1. Technologie budownictwa
5.4.2. Ogólna charakterystyka budynków
5.4.2.1. Rodzaje ścian w budownictwie
5.4.2.2. Rodzaje stropów w budownictwie
5.5. Zagadnienia diagnostyki budynków ze ścianami murowanymi
5.5.1. Etapy diagnostyki konstrukcji murowych
5.5.2. Przemieszczenia, deformacje, rysy i pęknięcia w obiektach
budowlanych
5.5.3. Rysy i spękania w obiektach budowlanych
5.5.4. Problem oceny stanu powierzchni i zarysowań ścian
5.5.5. Miejsca występowania rys i pęknięć w obiektach budowlanych
5.5.6. Morfologia i analiza zarysowania elementów konstrukcji obiektu
budowlanego
5.5.7. Interpretacja techniczna stanu zarysowań konstrukcji
5.5.8. Skutki zarysowania elementów konstrukcji
5.5.9. Metody oceny stabilizacji zarysowań
5.5.10. Rozmieszczenie i obserwacja marek kontrolnych
5.5.11. Ustalenie przyczyn zarysowania
5.6. Charakterystyka opisowa rys w ścianach o konstrukcji murowanej
5.7. Przegląd charakterystycznych uszkodzeń ścian w budynkach ze ścianami
murowanymi
5.7.1. Wprowadzenie
5.7.2. Charakterystyczne uszkodzenia murowanych ścian konstrukcyjnych
w budynkach
5.7.2.1. Grupy uszkodzeń
5.7.2.2. Uszkodzenia związane z podłożem gruntowym i sposobem
posadowienia
5.7.2.3. Uszkodzenia związane z przeciążeniem konstrukcji obiektu
5.7.2.4. Uszkodzenia związane z oddziaływaniami termicznymi
5.7.2.5. Uszkodzenia związane z oddziaływaniem dynamicznym
i wyjątkowym
5.7.2.6. Przykłady zarysowań budynków murowanych spowodowanych
różnymi przyczynami
5.8. Uszkodzenia murowanych ścian niekonstrukcyjnych
5.8.1. Wprowadzenie
5.8.2. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń
5.8.3. Zapobieganie uszkodzeniom ścian murowanych niekonstrukcyjnych
5.9. Zagadnienia diagnostyki budynków wielkopłytowych
5.9.1. Wprowadzenie do zagadnienia budynków wielkopłytowych w Polsce
5.9.2. Stosowane systemy wielkopłytowe w Polsce
5.9.3. Systemy zamknięte
5.9.4. Systemy otwarte
5.9.5. Ogólna charakterystyka rozwiązań materiałowo-konstrukcyj nych
budynków wielkopłytowych w Polsce
5.9.6. Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych
5.9.7. Problemy diagnostyki budownictwa wielkopłytowego
5.9.7.1. Problem oceny stanu elementów ustroju konstrukcyjnego
5.9.7.2. Problem zarysowania konstrukcji budynków
wielkopłytowych
5.9.7.3. Problem izolacyjności cieplnej
5.9.7.4. Problem właściwości akustycznych w budynkach
wielkopłytowych
5.9.7.5. Problemy higieniczno-zdrowotne
5.9.8. Analiza problemu bezpieczeństwa eksploatacyjnego budynków
prefabrykowanych
5.9.8.1. Wprowadzenie
5.9.8.2. Identyfikacja uszkodzeń występujących w budynkach
wielkopłytowych
5.9.8.3. Charakterystyka uszkodzeń występujących w budynkach
wielkopłytowych w świetle badań in situ
5.9.8.4. Postępowanie odnoszące się do stosowania metod
nieniszczących w diagnostyce budynków wielkopłytowych
5.9.8.5. Zagadnienia metodyki oceny stanu technicznego ścian
wielkopłytowych
5.9.8.6. Najczęstsze przyczyny uszkodzeń budynków
wielkopłytowych
5.10. Zagadnienia diagnostyki stanu technicznego budynków halowych
5.10.1. Wprowadzenie
5.10.2. Zagadnienia dokonywania kontroli budynków halowych
z dźwigarami stalowymi i drewnianymi
5.10.2.1. Zakres kontroli
5.10.2.2. Zakres monitoringów eksploatowanych hal
5.10.2.3. Opisy techniczne obiektów hal o konstrukcji stalowej
i drewnianej
5.10.2.4. Pomiary i badania obiektów hal o konstrukcji stalowej
i drewnianej
5.10.3. Zagadnienia dokonywania kontroli hal typu lekkiego o konstrukcji
stalowej
5.10.3.1. Wprowadzenie
5.10.4. Ogólne zasady dokonywania kontroli hal o konstrukcji żelbetowej
5.10.4.1. Wprowadzenie
5.10.4.2. Regulacje normowe dotyczące zagadnienia trwałości
i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych
5.10.4.3. Charakterystyczne uszkodzenia konstrukcji żelbetowych
5.10.4.4. Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowych
5.10.5. Problemy eksploatacyjne dotyczące dachów i stropodachów
5.10.5.1. Dachy budynków
5.10.5.2. Stropodachy budynków
5.10.5.3. Pokrycia dachów i stropodachów
5.10.5.4. Wpływ stanu technicznego dachów i stropodachów
na budynki
5.10.5.5. Obciążenia dachów i stropodachów
5.10.5.6. Zmiana wielkości i rodzaju obciążeń dachów
i stropodachów
5.10.5.7. Czynniki wpływające na trwałość pokryć dachów
i stropodachów
5.10.5.8. Typowe uszkodzenia pokryć dachów i stropodachów
5.10.5.9. Przyczyny uszkodzeń dachów i stropodachów
5.11. Diagnostyka podłoża gruntowego
5.12. Podstawowe informacje dotyczące diagnostyki mykologicznej
5.12.1. Wprowadzenie
5.12.2. Etapy diagnostyki mykologicznej
5.12.3. Podsumowanie zagadnienia diagnostyki mykologicznej

Rozdział 5.
PROCEDURA OCENY STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO
1. Wymagany zakres działań w ocenie stanu konstrukcji istniejącego obiektu
budowlanego
1.1. Wprowadzenie
1.2. Zagadnienie określania właściwości materiałów i elementów
budowlanych obiektu budowlanego
1.2.1. Informacje wprowadzające
1.2.2. Metody badawcze przydatne podczas dokonywania kontroli obiektów
budowlanych
1.3. Inwentaryzacja konstrukcji obiektu budowlanego
1.4. Identyfikacja środowiska oddziałującego na obiekt budowlany
1.5. Ocena stanu podłoża gruntowego
1.6. Identyfikacja schematów statycznych
1.7. Identyfikacja obciążeń konstrukcji
1.8. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji obiektu budowlanego
1.9. Obciążenia próbne
1.10. Badanie rzeczywistej jakości materiałów konstrukcji
1.10.1. Wprowadzenie
1.10.2. Badania podstawowe (wstępne)
1.10.3. Odkrywki elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych
1.10.4. Sprawdzenie legalności zastosowania wyrobów budowlanych
1.10.5. Wykrywanie wad i defektów w konstrukcji
1.10.6. Badania jakości ścian w konstrukcji budynków
1.10.7. Badania betonu w konstrukcjach budowlanych
1.10.8. Badania zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
1.10.9. Badania stali w konstrukcj ach obiektów budowlanych
1.10.10. Badania jakości drewna w konstrukcji
2. Ogólne wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych stosowanych
w diagnostyce budowlanej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe urządzenia pomiarowe, które mogą być wykorzystywane
w okresowych kontrolach obiektów budowlanych
2.2.1. Urządzenia do pomiarów liniowych
2.2.2. Urządzenia do pomiaru poziomu drgań
2.2.3. Grubościomierze
2.2.4. Kamery termowizyjne
2.2.5. Boroskopy do kontroli trudno dostępnych miejsc
2.2.6. Badania betonu w konstrukcji metodą sklerometryczną
2.2.7. Badania wilgotności materiałów budowlanych, podłoża betonowego,
drewna i powietrza
2.2.8. Urządzenia do badanie natężenia oświetlenia
2.2.9. Anemometry do pomiaru sprawności przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
2.2.10. Wykrywacze metalu, drewna, urządzeń pod napięciem i rozporek
2.2.11. Urządzenia do testowania drewna
2.2.12. Urządzenia do badania instalacji elektrycznej
2.2.13. Wskaźnik rozwarcia rys- firmy NeoStrein
2.2.14. Drony jako współczesne narzędzia diagnostyki budowlanej

Rozdział 6.
OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I STAŁYCH
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. Zagadnienie okresowych kontroli obiektów budowlanych i stałych urządzeń
technicznych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania okresowych kontroli
obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych
1.3. Miejsce okresowych kontroli w diagnostyce technicznej obiektów
budowlanych
1.4. Pojęcie "okresowa kontrola" a pojęcie "przegląd"
1.5. Rodzaje okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
wynikających z przepisów ustawy - Prawo budowlane
1.6. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów
budowlanych przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane
1.6.1. Okresowe kontrole obiektów budowlanych mogą wykonywać nie
tylko osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie
1.6.2. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli instalacji
elektrycznych, piorunochronnych i gazowych
1.6.3. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli przewodów
kominowych
1.6.4. Obowiązki osoby dokonującej okresowej kontroli
1.7. Dokumentowanie okresowych kontroli obiektów budowlanych
1.8. Problemy dokonywania i dokumentowania okresowych kontroli obiektów
budowlanych
1.8.1. Wprowadzenie
1.8.2. Problem doprecyzowania procedury dokonywania okresowych
kontroli
1.8.3. Problem wzorca protokołu okresowej kontroli
1.8.4. Kontrola okresowa przeprowadzana przez pojedyncze osoby
oraz przez zespół osób
1.8.5. Zagadnienie "asystentów" osób dokonujących okresowych kontroli
1.8.6. Zakres informacji, które powinny być zawarte w protokole
z okresowej kontroli
1.8.7. Obowiązek przekazania kopii protokołu z okresowej kontroli
do właściwego organu nadzoru budowlanego
1.8.8. Zagadnienie okresowych kontroli w działalności organów nadzoru
budowlanego
1.8.9. Ogólne wymagania dotyczące dokonywania okresowych kontroli
1.8.10. Problem ceny wykonania okresowej kontroli
1.8.11. Problem reakcji na nieprawidłowości wykraczające poza zakres
okresowej kontroli
1.8.12. Obowiązki właściciela (zarządcy) po dokonaniu kontroli
1.8.13. Problem wykorzystania systemów monitorowania stanu
bezpieczeństwa podczas okresowych kontroli
2. Okresowa kontrola roczna obiektów budowlanych
2.1. Zakres okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych
2.2. Kontrola stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czynników występujących podczas użytkowania obiektu
2.2.1. Uszczegółowienie zakresu kontroli
2.2.2. Zasady postępowania kontrolnego
2.2.3. Uszkodzenie betonu wskutek jego karbonizacji
2.2.4. Kontrola ścian zewnętrznych
2.2.5. Uszkodzenia dachów płaskich, tarasów i balkonów
2.2.6. Określenie występowania ugięć, deformacji i zmian położenia
elementów obiektów
2.2.7. Uszkodzenia i wady w konstrukcjach budowlanych
2.2.8. Kontrola instalacji
2.2.9. Kontrola stanu technicznego klatki schodowej
2.2.10. Kontrola podłóg i posadzek
2.2.11. Kontrola zawilgocenia budynków
2.3. Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych podlegających kontroli
rocznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane
2.4. Kontrola przewodów kominowych
2.4.1. Wymagania techniczne dotyczące przewodów kominowych
2.4.2. Kontrole przewodów kominowych podczas użytkowania budynków
2.5. Kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska - podlegających kontroli rocznej zgodnie z art. 62.1 pkt b
ustawy - Prawo budowlane
2.6. Oszacowanie koniecznych terminów wykonania usunięcia (napraw)
nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli stanu
technicznego obiektów budowlanych
2.7. Wzory protokołów z okresowej kontroli rocznej
2.7.1. Spis protokołów z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
budynku
2.7.2. Wzór protokołu z okresowej "rocznej" kontroli stanu technicznego
budynku
2.7.3. Wzór protokołu z kontroli instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego
dokonanej w ramach okresowej "rocznej" kontroli
2.7.4. Wzór protokołu z okresowej kontroli instalacji gazu płynnego z butli
2.7.5. Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego
budynku mieszkalnego (kontrola wykonana przez zespół osób
uprawnionych)
2.7.6. Wzór protokołu z okresowej rocznej kontroli stanu instalacji
sanitarnych
2.7.7. Wzór protokołu kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych
2.7.8. Wzór protokołu z kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych w lokalu mieszkalnym
2.7.9. Wzór protokołu z kontroli stanu technicznego wentylacji
mechanicznej
3. Okresowa kontrola pięcioletnia obiektów budowlanych
3.1. Zakres okresowej kontroli pięcioletniej
3.2. Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu
budowlanego
3.3. Sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia
3.4. Kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku
3.4.1. Utrzymanie stanu technicznego instalacji elektrycznych
3.4.2. Okresowe kontrole instalacji elektrycznych i piorunochronnych
3.4.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia
piorunochronnego
3.5. Wzory protokołów z okresowej kontroli pięcioletniej
3.5.1. Rodzaje wzorów protokołów z okresowej kontroli pięcioletniej
3.5.2. Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego
budynku
3.5.3. Wzór protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji
elektrycznej
3.5.4. Wzór protokołu kontroli stanu technicznego i badania instalacji
piorunochronnej
4. Okresowa kontrola obiektów wielkopowierzchniowych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zakres kontroli okresowych obiektów wielkopowierzchniowych
4.3. Termin kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych
4.4. Wymagania odnoszące się do osób przeprowadzających kontrolę okresową
obiektu wielkopowierzchniowego
4.5. Zawiadomienie indywidualne o przeprowadzeniu kontroli okresowej obiektu
wielkopowierzchniowego
4.6. Zawiadomienie grupowe o przeprowadzeniu kontroli okresowej obiektu
wielkopowierzchniowego
5. Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego
5.1. Zasady dokonywania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu
budowlanego
5.2. Wzór protokołu kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego
6. Kontrola w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń,
powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane
6.1. Wprowadzenie
6.2. Procedura postępowania kontrolnego
7. Kontrole placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży
7.1. Wprowadzenie
7.2. Europejski projekt zapewnienia bezpieczeństwa na placach zabaw
7.3. Zagadnienie kontroli placów zabaw
7.3.1. Wymagania w zakresie kontroli wynikające z normy
PN-EN 1176-1 i 7
7.3.2. Okresowe kontrole obiektów małej architektury na placach zabaw
7.3.3. Wnioski z przeprowadzonych kontroli obiektów małej architektury
na placach zabaw przez organy nadzoru budowlanego
7.4. Wymagania w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy placów zabaw
7.5. Problem potwierdzenia bezpieczeństwa rozwiązania placów zabaw
7.6. Wzór protokołu z okresowej kontroli placu zabaw
8. Kontrole stanu technicznego dróg
8.1. Podstawowe informacje dotyczące dróg
8.1.1. Definicja drogi
8.1.2. Podział dróg
8.1.3. Zarządzanie drogami publicznymi
8.1.4. Kategorie i klasy dróg publicznych
8.2. Okresowe kontrole dróg
8.2.1. Wprowadzenie do okresowych kontroli dróg
8.2.2. Metody dokonywania okresowych kontroli dróg
8.2.3. Metoda BIKB oceny stanu technicznego drogi
8.2.4. Metoda SOSN oceny stanu technicznego drogi
8.2.4.1. Wprowadzenie
8.2.4.2. Wytyczne dotyczące zasad oceny stanu technicznego
nawierzchni dróg krajowych
8.2.4.3. Definicje podstawowych pojęć
8.2.4.4. Cele Systemu Oceny Stanu Nawierzchni
8.2.4.5. Użytkownicy Systemu SOSN
8.2.4.6. Składowe elementy systemu SOSN
8.2.4.7. Ocena techniczna nawierzchni drogowej
8.2.4.8. Kryteria oceny stanu technicznego nawierzchni
8.2.4.9. Ocena parametrów techniczno-eksploatacyjnych
8.2.4.10. Lokalizacja odcinków pomiarowych i odcinkowe oceny
stanu nawierzchni
8.2.4.11. Parametr dominujący
8.2.4.12. Formularze
8.2.4.13. Nowoczesna technika w metodzie SOSN
8.2.4.14. Okresowe kontrole dróg wewnętrznych
8.2.4.15. Wzory protokołów z okresowych kontroli dróg
8.2.4.15.1. Wzór protokołu z rocznej kontroli drogi
8.2.4.15.2. Wzór protokołu z pięcioletniej kontroli drogi
9. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich
9.1. Wprowadzenie do okresowych kontroli drogowych obiektów
inżynierskich
9.2. Instrukcje przeprowadzania okresowych kontroli drogowych obiektów
inżynierskich
9.3. System kontroli drogowych obiektów inżynierskich
9.4. Bieżące kontrole obiektów inżynierskich
9.5. Okresowe kontrole roczne drogowych obiektów inżynierskich przewidziane
przepisami ustawy - Prawo budowlane
9.6. Okresowe kontrole pięcioletnie drogowych obiektów inżynierskich
przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane
9.7. Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego
obiektu mostowego (według GDDKiA)
9.8. Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu mostowego (według PINB w Stalowej Woli)
9.9. Wzór protokołu z okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu
technicznego obiektu tunelu/przejścia podziemnego (według GDDKiA)
9.10. Wzór protokołu z okresowej rocznej/pięcioletniej kontroli stanu
technicznego obiektu przepustu (według GDDKiA)
9.11. Wzór protokołu z okresowej rocznej/pięcioletniej kontroli stanu
technicznego obiektu konstrukcji oporowej (według GDDKiA)
10. Wały przeciwpowodziowe
10.1. Podstawowe informacje o wałach przeciwpowodziowych
10.2. Problemy eksploatacji wałów przeciwpowodziowych
10.3. Problemy oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
10.4. Materiały pomocnicze do wykonywania kontroli wałów
przeciwpowodziowych
10.5. Nowe formy kontroli wałów przeciwpowodziowych
10.6. Wzór protokołu okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego
wału przeciwpowodziowego
11. Okresowe kontrole wynikające z przepisów ustawy o charakterystyce
energetycznej
11.1. Wprowadzenie
11.2. Okresowa kontrola systemu ogrzewania
11.3. Okresowa kontrola systemu klimatyzacji
11.3.1. Wprowadzenie
11.3.2. Sposób dokonywania okresowej kontroli systemu klimatyzacji
11.4. Wymagania dotyczące osób dokonujących okresowych kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku
11.5. Wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli systemu ogrzewania
i systemu klimatyzacji
11.6. Zasady weryfikacji protokołów z kontroli systemów ogrzewania i systemów
klimatyzacji
11.7. Przepisy karne związane z naruszeniem zasad dokonywania kontroli
systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji
11.8. Protokoły z okresowej kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji

Rozdział 7.
METODY NAPRAW STOSOWANE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
1. Wprowadzenie
2. Roboty budowlane przywracające obiektom budowlanym cechy
techniczne i użytkowe
3. Metody likwidacji przyczyn zawilgocenia obiektów budowlanych
3.1. Informacje wprowadzające
3.2. Metody eliminujące możliwość dalszego zawilgocenia ścian
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Metody polegające na odtworzeniu izolacji poziomej
3.2.3. Metody osuszania
3.2.4. Tynki renowacyjne
4. Profilaktyka w ochronie przed korozją w budownictwie
5. Metody napraw konstrukcji murowych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przemurowanie i obmurowanie ścian
5.3. Iniekcje rys i spękań
5.4. Zbrojenie murów
5.5. Tynki zbrojone
5.6. Wzmacnianie ścian ściągami sprężającymi
6. Metody napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Metody postępowania
6.3. Iniekcje ciśnieniowe konstrukcji betonowych i żelbetowych
6.4. Powłoki hydroizolacyjne, chemoodporne
6.5. Beton natryskowy (torktret suchy i mokry)
7. Metody wzmacniania konstrukcji drewnianych
8. Stosowanie chemicznych preparatów grzybobójczych
9. Zagadnienie likwidacji glonów z elewacji budynków
10. Metody stosowane w walce z technicznymi szkodnikami drewna

Rozdział 8.
PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OKRESOWYMI
KONTROLAMI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli
2. Odpowiedzialność właściciela (zarządcy) związana z nieprawidłowościami
w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli
3. Odpowiedzialność osób przeprowadzających okresowe kontrole

Literatura

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier