TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: EKSPLOATACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI autor: ADAM BARYŁKA, JERZY BARYŁKA
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • Od 11,00 zł
  • 15,50 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,90 zł
  • Od 11,00 zł

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Wersja papierowa
Wydawnictwo: CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO SP. Z O.O.
ISBN: 978-83-942194-5-1
Liczba stron: 653
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2016 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
79,90 zł 71,90 zł

W książce omówiono kompleksowo zagadnienia techniczno-prawne, których znajomość jest niezbędna w procesie eksploatacji obiektów budowlanych. Zagadnienia te ujęto w 12 rozdziałach zawierających 97 rysunków i schematów obrazujących złożone procedury postępowania, 12 fotografii oraz wykaz 114 pozycji wykorzystanej literatury technicznej. Książka jest kierowana w szczególności do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, może być również przydatna dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, a także wszystkich osób interesujących się praktycznymi zagadnieniami budownictwa.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1.
PROCES BUDOWLANY EKSPLOATACYJNY
1. Podstawowe informacje o procesie budowlanym
1.1. Pojęcie procesu budowlanego
1.2. Struktura procesu budowlanego
2. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu eksploatacyjnego obiektu
budowlanego
2.1. Pojęcie eksploatacji obiektów budowlanych
2.2. Etapy procesu eksploatacji obiektu budowlanego
2.3. System eksploatacji obiektu budowlanego
3. Użytkowanie obiektu budowlanego
3.1. Informacje wprowadzające
3.2. Pojęcie "okres użytkowania obiektu budowlanego"
3.3. Zagadnienie użytkowania obiektów budowlanych zgodnie
z ich przeznaczeniem
3.4. Etapy użytkowania obiektu budowlanego
3.5. Zagadnienie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
3.6. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych
3.7. Niewłaściwe postępowania użytkowników obiektów budowlanych
mogą być przyczyną awarii i katastrof budowlanych
4. Utrzymywanie obiektów budowlanych
5. Zarządzanie eksploatacją obiektu budowlanego
5.1. Pojęcie zarządzania
5.2. Zarząd zwykły i czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
5.3. Aktualne uwarunkowania prawne w zakresie zarządzanie
nieruchomościami
5.4. Istota zarządzania nieruchomościami
5.5. Najważniejsze czynności wykonywane w ramach zarządzania
i administrowania nieruchomości
5.6. Formy organizacyjne zarządzania eksploatacja obiektów budowlanych

Rozdział 2.
PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI PROCESU BUDOWLANEGO
1. Identyfikacja pojęcia "przepisy"
2. Zakres regulacji przepisów prawa budowlanego
2.1. Zawartość ustawy -Prawo budowlane
2.2. Przepisy wykonawcze do ustawy - Prawo budowlane
3. Przepisy z obszaru budownictwa
4. Przepisy techniczno-budowlane
4.1. Rodzaje przepisów techniczno-budowlanych
4.2. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w przypadku
projektowania nowych obiektów budowlanych
5. Zagadnienie przestrzegania zasad wiedzy technicznej w czasie
projektowania, budowania i eksploatacji obiektu budowlanego
5.1, Wprowadzenie
5.2. Problem obligatoryjności stosowania norm powołanych
w przepisach prawa
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych
6.1. Zakres rozporządzenia
6.2. Ogólne warunki użytkowania budynków mieszkalnych
6.3. Ogólne warunki użytkowania lokali
6.4. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie
lokalu
6.5. Użytkowanie przewodów i kanałów dymowych, spalinowych
oraz wentylacyjnych
6.6. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych
6.7. Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej
6.8. Użytkowanie instalacji wodociągowej
6.9. Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej
6.10. Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów
i nieczystości stałych
6.11. Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
6.12. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
6.13. Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym
6.14. Użytkowanie instalacji elektrycznej
6.15. Użytkowanie instalacji piorunochronnej

Rozdział 3.
OBIEKTY BUDOWLANE JAKO PRZEDMIOTY PROCESU
BUDOWLANEGO (INWESTYCYJNEGO I EKSPLOATACYJNEGO)
1. Obiekty budowlane- klasyfikacja i rodzaje obiektów
1.1. Pojęcie "obiekt budowlany"
1.2. Podział obiektów budowlanych według Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB)
1.3. Klasyfikacja obiektów budowlanych w ustawie - Prawo budowlane
1.4. Rodzaje obiektów budowlanych według przepisów prawa
budowlanego
2. Właściwość obiektu budowlanego
2.1. Co należy rozumieć pod pojęciem właściwości obiektu
budowlanego?
2.2. Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe stosowane do opisu
właściwości użytkowych budynków
2.3. Właściwości obiektu budowlanego są uzależnione od jego rodzaju
i przeznaczenia obiektu budowlanego
2.4. Właściwości użytkowe obiektu budowlanego
2.5. Właściwości techniczne obiektu budowlanego
2.6. Pojęcie parametrów technicznych i parametrów użytkowych
2.7. Stan techniczny i estetyczny obiektu budowlanego
3. Proces zmiany stanu obiektu budowlanego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Pogarszanie się stanu technicznego obiektu budowlanego w czasie
eksploatacji wywołuje potrzebę diagnozowania technicznego
obiektu
3.3. Stan obiektu budowlanego w aspekcie bezpieczeństwa i użyteczności
3.4. Przyczyny techniczne zmiany stanu technicznego obiektów
budowlanych
4. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
4.1. Grupy wymagań
4.2. Wymagania dotyczące projektowania i budowania obiektu
budowlanego
4.3. Wymagania dotyczące eksploatacji obiektu budowlanego
4.4. Źródła prawne wymagań podstawowych obiektów budowlanych
4.5. Ogólna charakterystyka wymagań podstawowych jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane

Rozdział 4.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA (ZARZĄDCY) OBIEKTU BUDOWLANEGO
W PROCESIE EKSPLOATACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Źródła prawa nakładające obowiązki na właściciela (zarządcę) w procesie
eksploatacji obiektów budowlanych
2. Wykaz obowiązków właściciela (zarządcy) w procesie eksploatacji
obiektów budowlanych wynikających z przepisów ustawy - Prawo
budowlane
3. Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego w zakresie
ogólnych zasad utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych
- określonych w przepisach art. 61 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane
4. Obowiązek (właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego) poddawania
obiektów okresowym kontrolom
5. Ustawa - Prawo budowlane jako źródło prawa zobowiązujące
do wykonywania okresowych kontroli w obiektach budowlanych
6. Ustawa - O charakterystyce energetycznej budynków jako źródło prawa
zobowiązujące do wykonywania okresowych kontroli w budynkach
7. Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego wynikające
z przepisów ustawy - O zakazie stosowania azbestu i przepisów aktów
wykonawczych do tej ustawy
8. Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikających z przepisów ustawy
- O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
9. Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikających z przepisów ustawy
- O drogach publicznych
10. Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego wynikające
z przepisów dotyczących ochrony środowiska
11. Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego wynikające
z przepisów ustawy - O dozorze technicznym
12. Obowiązek (właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego) skutecznego
reagowania na uwagi wynikające z kontroli okresowych
13. Obowiązek (właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego)
przechowywania przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentów
dotyczących obiektu
14. Obowiązek (właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego) udostępniania
właściwym organom dokumentów dotyczących obiektów budowlanych
15. Obowiązek przestrzegania zasad postępowania w razie zamierzonej zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
16. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego w przypadku
zaistnienia katastrofy budowlanej
17. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego
17.1. Ogólne informacje na temat książki obiektu budowlanego
17.2. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego
17.3. Wymagania dotyczące sposobu wpisywania danych do książki
obiektu
17.4. Kiedy powinna być założona książka obiektu budowlanego?
17.5. Zakres książki obiektu budowlanego
17.6. Problemy związane z prowadzeniem książki obiektu budowlanego
18. Obowiązki i postępowanie właścicieli (zarządców) obiektów
budowlanych w procesie eksploatacji obiektów i terenów związane
z zachowaniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
18.1. Wprowadzenie
18.2. Ogólne obowiązki i zasady postępowania
18.3. Zabezpieczenie użytkowanych obiektów i terenów przed zagrożeniem
pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem
18.4. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
18.5. Obowiązek zapewnienia w czasie użytkowania obiektu budowlanego
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej
pożarem
18.6. Obowiązek okresowego czyszczenia przewodów dymowych
i spalinowych
18.7. Nieprawidłowości w zakresie usuwania zanieczyszczeń z przewodów
spalinowych i dymowych
18.8. Obowiązek okresowego czyszczenia instalacji wentylacyjnych
oraz klimatyzacyjnych

Rozdział 5.
PROBLEMY EKSPLOATACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Identyfikacja problemów związanych z procesem eksploatacyjnym
obiektów budowlanych
1.1. Zasadnicze problemy związane z eksploatacją obiektów
budowlanych
1.2. Przykładowe problemy szczegółowe związane z eksploatacją
obiektów budowlanych
2. Problem zawilgocenia w procesie eksploatacji obiektów budowlanych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zagadnienie określania wilgotności materiałów budowlanych
2.3. Źródła wilgoci w elementach obiektów budowlanych
2.4. Skutki nadmiernego zawilgocenia obiektu budowlanego
2.5. Wymagana kolejność postępowania przeciwdziałającym
destrukcyjnym wpływom wilgoci w obiekcie budowlanym
2.6. Metody likwidacji przyczyn zawilgocenia obiektów budowlanych
2.7. Metody eliminujące możliwość dalszego zawilgocenia ścian
2.8. Metody osuszania
2.9. Tynki renowacyjne
3. Problemy utrzymania obiektów budowlanych w sezonie zimowym
3.1. Zagadnienie zagrożenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych
w sezonie zimowym
3.2. Problem śniegu na połaciach dachowych budynków
3.3. Problem śliskich chodników oraz schodów zewnętrznych
3.4. Problem ochrony przed skutkami zagrożenia okresu zimowego
3.5. Systemy ochrony przed zagrożeniami okresu zimowego
4. Problemy związane z utrzymaniem zieleni na terenie nieruchomości
4.1. Wprowadzenie
4.2. Funkcje i rola zieleni
4.3. Problem ochrony zieleni
4.4. Utrzymanie zieleni
4.5. Zasady uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
5. Problem samowoli budowlanych w eksploatacyjnym procesie
budowlanym
5.1. Istota samowoli budowlanej
5.2. Konsekwencje prawne samowoli budowlanej
5.3. Przesłanki legalizacji samowoli
5.4. Przypadek obiektu budowlanego będącego w budowie albo
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (art. 48 Pb)
5.5. Przypadek obiektu budowlanego będącego w budowie albo
wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia (art. 49b Pb)
5.6. Przypadek prowadzenia robót budowlanych, o których mowa
w art. 50 ustawy - Prawo budowlane
5.7. Problem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części
6. Użytkowanie obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską
6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota ochrony zabytków
6.3. Prawa i obowiązki właściciela, użytkownika obiektu wpisanego
do rejestru zabytków
7. Problemy związane z temiomodernizacją budynków w procesie
ich eksploatacji
7.1. Na czym polega termomodernizacja i jakie daje korzyści?
7.2. Najczęstsze przyczyny straty ciepła
7.3. Standardowe prace w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych
7.4. Korzyści z przedsięwzięć termomodernizacyjnych
7.5. Oszczędności z inwestycji termomodernizacyjnych
7.6. Rodzaje kosztów w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych
7.7. Jak ocenić opłacalność termomodernizacji?
7.8. Podstawowe pojęcia dotyczące termomodernizacji
7.9. Premia termomodernizacyjna
7.10. Premia remontowa
7.11. Premia kompensacyjna
7.12. Zasady udzielania premii
7.13. Audyt energetyczny i audyt remontowy
8. Problem utrzymania dźwigów w procesie eksploatacji obiektów
budowlanych
8.1. Podstawowe informacje dotyczące dźwigów
8.2. Ogólna charakterystyka urządzeń dźwigowych
8.3. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dotyczące dźwigów
8.4. Dźwigi są urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu
8.5. Konserwacja dźwigów w procesie eksploatacji obiektów
budowlanych
9. Problemy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych i terenów
z wyrobami zawierającymi azbest oraz usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z obiektów i terenów
9.1. Rodzaje azbestu i wyrobów zawierających azbest
9.2. Właściwości i zastosowanie azbestu oraz klasyfikacja wyrobów
zawierających azbest
9.3. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka
9.4. Regulacje prawne dotyczące zagadnienia azbestu
9.5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski
9.6. Procedury bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu,
konserwacji i usuwaniu wyrobów zawierających azbest - wynikające
z polskich przepisów prawnych oraz dyrektyw i dobrych praktyk,
zalecanych przez Unię Europejską
9.7. Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest
9.8. Kto płaci za usuwanie azbestu?
10. Problem korozji w eksploatacji obiektów budowlanych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Rodzaje destrukcji korozyjnych
10.3. Problem narażenia obiektów budowlanych na korozję
10.4. Klasyfikacja środowisk korozyjnych
10.5. Przyczyny procesu korozji materiałów i wyrobów budowlanych
10.6. Zachowanie się podstawowych materiałów budowlanych
w środowiskach agresywnych
10.7. Korozja stali
10.8. Korozja drewna
10.9. Kamienie naturalne
10.10. Mur ceglany
10.11. Korozja biologiczna
10.12. Skutki korozji w budownictwie
10.13. Podstawowe czynniki skutecznego zabezpieczenia budowli przed
korozją
10.14. Profilaktyka w ochronie przed korozją w budownictwie
11. Problemy korozji biologicznej w procesie eksploatacji obiektów
budowlanych
11.1. Istota korozji biologicznej
11.2. Charakterystyka wybranych zagrożeń biologicznych
11.3. Glony
11.4. Techniczne szkodniki drewna
11.5. Podstawowe informacje dotyczące diagnostyki mykologicznej
12. Problemy dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części
12.1. Wprowadzenie
12.2. Pojęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części
12.3. Problem zapisu w ewidencjach budynków oraz ewidencjach
działalności gospodarczej
12.4. Wymagania prawne dotyczące zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części
12.5. Postępowanie organu nadzoru budowlanego w razie zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego
zgłoszenia
12.6. Podsumowanie

Rozdział 6.
PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota bezpieczeństwa obiektów budowlanych
2. Zagrożenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa obiektu budowlanego
2.3. Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych
2.4. Sytuacja prawna wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa obiektu
budowlanego
2.5. Uwarunkowania zagrożenia bezpieczeństwa
3. Przyczyny wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych
3.1. Podział przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych
3.2. Błędy popełniane w procesie budowlanym przyczynami zagrożenia
bezpieczeństwa obiektów budowlanych
3.3. Klasyfikacja przyczyn uszkodzeń i zniszczeń obiektów
budowlanych
3.4. Przyczyny techniczne uszkodzenia i zniszczenia obiektów
budowlanych
3.5. Symptomy zagrożenia bezpieczeństwa obiektu budowlanego
4. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektu budowlanego w procesie
jego eksploatacji
4.1. Wprowadzenie
4.2. Formy monitorowania bezpieczeństwa obiektu budowlanego
w procesie jego eksploatacji
5. Kontrole obiektów budowlanych dokonywane przez organy państwowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Czynności kontrolne prowadzone przez Inspekcję Ochrony
Środowiska
5.3. Czynności kontrolne prowadzone przez Dozór Techniczny
5.4. Czynności kontrolne prowadzone przez Państwową Straż Pożarną
5.5. Czynności kontrolne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy
5.6. Czynności kontrolne prowadzone przez Państwową Inspekcję
Sanitarną
5.7. Czynności kontrolne prowadzone przez Organy Ochrony Zabytków
5.8. Zasady współdziałania organów nadzoru budowlanego z organami
policji, Państwowej Inspekcji Pracy oraz z Państwowej
Straży Pożarnej

Rozdział 7.
DIAGNOSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W PROCESIE JEGO EKSPLOATACJI
1. Uwarunkowania diagnostyki technicznej obiektów budowlanych
1.1. Potrzeba oceny stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych
1.2. Utrudnienia w dokonywaniu oceny stanu technicznego
1.3. Dokonywanie okresowych kontroli umożliwia zachowanie
bezpieczeństwa obiektu budowlanego
1.4. Identyfikacja sytuacji, w której mogą wystąpić zagrożenia
bezpieczeństwa obiektów budowlanych
1.5. Cel i etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego
części
1.6. Etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego części
1.7. Zakres diagnozy technicznej obiektu budowlanego
1.8. Formy działań diagnostycznych w procesie eksploatacji obiektu
budowlanego
2. Opracowania techniczne w procesie diagnostyki technicznej obiektów
budowlanych
2.1. Klasyfikacja opracowań technicznych dotyczących stanu obiektów
budowlanych
2.2. Zawartość opracowań technicznych
2.3. Przypadki, w których jest konieczne wykonywanie opracowań
technicznych w zakresie robót i obiektów budowlanych
2.4. Potrzeby, dla których są wykonywane opracowania techniczne
w zakresie obiektów budowlanych
2.5. Problemy związane z wykonywaniem opracowań technicznych
2.6. Opracowania techniczne jako dowody w postępowaniach
administracyjnych i sądowych
3. Procedura oceny stanu konstrukcji istniejącego obiektu budowlanego
3.1. Wymagany zakres działań
3.2. Inwentaryzacja konstrukcji obiektu budowlanego
3.3. Identyfikacja środowiska oddziałującego na obiekt budowlany
3.4. Badanie rzeczywistej jakości materiałów konstrukcji
3.5. Przemieszczenia i morfologia rys
3.6. Skutki obciążenia termicznego konstrukcji obiektów budowlanych
3.7. Określenie obciążenia konstrukcji
3.8. Ocena stanu podłoża gruntowego
3.9. Ocena korozji zbrojenia, betonu, muru i drewna
3.10. Ocena innych właściwości stanu technicznego obiektu budowlanego
3.11. Identyfikacja schematów statycznych
3.12. Identyfikacja obciążeń konstrukcji
3.13. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji obiektu budowlanego
3.14. Obciążenia próbne
4. Metody naprawcze stosowane w obiektach budowlanych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metody naprawcze konstrukcji murowych
4.3. Metody naprawcze konstrukcji betonowych i żelbetowych
4.4. Metody wzmacniania konstrukcji drewnianych
5. Osoby pełniące samodzielne funkcj e techniczne w procesie budowlanym
5.1. Wprowadzenie
5.2. Działalność uznawana za samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie
5.3. Ogólne wymagania dotyczące osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie
5.4. Problem rzeczoznawstwa budowlanego w procesie eksploatacji
obiektów budowlanych
5.5. Problem doskonalenia zawodowego osób wykonujących opracowania
techniczne w zakresie obiektów budowlanych

Rozdział 8.
OKRESOWE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
1. Zagadnienie okresowych kontroli obiektów budowlanych
1.1. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania okresowych
kontroli obiektów budowlanych
1.2. Miejsce okresowych kontroli w diagnostyce technicznej obiektów
budowlanych
1.3. Pojęcie "okresowa kontrola" a pojęcie "przeglądu"
1.4. Rodzaje okresowych kontroli stanu technicznego obiektów
budowlanych wynikających z przepisów ustawy - Prawo budowlane
1.5. Dokumentowanie wykonania okresowej kontroli rocznej
1.6. Obowiązki właściciela (zarządcy) do dokonaniu kontroli
2. Okresowa kontrola roczna obiektów budowlanych
2.1. Zakres okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych
2.2. Sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
obiektu
2.3. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących
ochronie środowiska - podlegających kontroli rocznej zgodnie
żart. 62.1 pktbPb
2.4. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych podlegających
kontroli rocznej zgodnie z art. 62 ust.l pkt 3 Pb
2.5. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych
podlegających kontroli rocznej zgodnie z art. 62 ust.l pkt 3 Pb
3. Okresowa kontrola pięcioletnia obiektów budowlanych
3.1. Zakres okresowej kontroli pięcioletniej
3.2. Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu
budowlanego
3.3. Sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia
3.4. Kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku
4. Okresowa kontrola obiektów wielkopowierzchniowych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zakres kontroli okresowych obiektów wielkopowierzchniowych
4.3. Termin kontroli okresowej rocznej "obiektów
wielkopowierzchniowych"
4.4. Wymagania odnoszące się do osób przeprowadzających kontrolę
okresową obiektu wielkopowierzchniowego (o której mowa
w art. 62 ust. 1 pkt 3 Pb)
5. Kontrola bezpiecznego użytkowania obi ektu budowlanego
6. Kontrola w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji
lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone
w art. 5 ust. 2 Pb
7. Kontrole placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży
7.1. Wprowadzenie
7.2. Europejski projekt zapewnienia bezpieczeństwa na placach zabaw
7.3. Zagadnienie kontroli placów zabaw
7.4. Wymagania w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy placów zabaw.
7.5. Problem potwierdzenia bezpieczeństwa rozwiązania placów zabaw
8. Okresowe kontrole wynikające z przepisów ustawy o charakterystyce
energetycznej
8.1. Wprowadzenie zagadnienia kontroli systemu ogrzewania i systemu
klimatyzacji
8.2. Obowiązek kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
w użytkowanych budynkach
8.3. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli systemu ogrzewania
i systemu klimatyzacji w budynku
8.4. Wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli systemu
ogrzewania i systemu klimatyzacji
8.5. Zasady weryfikacji protokołów z kontroli systemów ogrzewania
i systemów klimatyzacji
8.6. Przepisy karne związane z naruszeniem zasad dokonywania kontroli
systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji

Rozdział 9.
ROBOTY BUDOWLANE W PROCESIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
1. Pojęcie robót budowlanych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie "roboty budowlane" w przepisach prawa
1.3. Klasyfikacje działalności, wyrobów i usług oraz obiektów
budowlanych
1.4. Pojęcie "roboty budowlane" w przepisach ustawy - Prawo
budowlane
1.5. Pojęcie "roboty budowlane" w przepisach ustawy o zamówieniach
publicznych
1.6. Pojęcie "roboty budowlane" w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)
1.7. Pojęcie "roboty budowlane" w przepisach rozporządzenia
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.10.2008
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) ,
1.8. Pojęcie "roboty budowlane" w statystyce działalności budowlanej
publikowanej przez GUS
1.9. Pojęcie "roboty budowlane" w przepisach ustawy - Kodeks cywilny
2. Klasyfikacja prawna robót występujące w procesie eksploatacji obiektów
budowlanych
2.1. Rodzaje robót występujących w procesie eksploatacji obiektów
budowlanych
2.2. Roboty (niebudowlane) związane z utrzymywaniem ciągłości
eksploatacyjnej obiektów budowlanych i zapewnianiem właściwych
warunków ich użytkowania
3. Identyfikacja rodzajowa robót budowlanych występujących w procesie
eksploatacji obiektów budowlanych
3.1. Klasyfikacja prawna robót budowlanych w ustawie
-Prawo budowlane
3.2. Roboty budowlane przywracające obiektom budowlanych cechy
techniczne i użytkowe
3.3. Roboty budowlane dostosowujące obiekty budowlane do nowych
wymogów technicznych i użytkowych
3.4. Rozbiórka obiektu budowlanego lub jego części
4. Wymagania prawne dotyczące prowadzenia robót budowlanych w procesie
ich eksploatacji
4.1. Wprowadzenie
4.2. Pozwolenie na budowę
4.3. Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia robót budowlanych

Rozdział 10.
ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WŁAŚCIWE W SPRAWACH
ROBÓT I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. System organów administracji publicznej
2. Obszary działania organów administracji publicznej w budownictwie
3. Zasady postępowania organów administracji publicznej działającej
w obszarze budownictwa
4. Podstawowe obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego
5. Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego
5.1. Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej
5.2. Zadania organów nadzoru budowlanego
6. Współpraca organów administracji architektoniczno-budowlanej
i organów nadzoru budowlanego
7. Relacje między organami administracji publicznej
7.1. Nadzór nad działalnością organów nadzoru budowlanego
7.2. Nadzór nad działalnością organów administracji
architektoniczno-budowlanej
8. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach obiektów i robót
budowlanych na szczeblu powiatowym
8.1. Administracja architektoniczno-budowlana na szczeblu powiatowym
8.2. Nadzór budowlany na szczeblu powiatowym
9. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach obiektów i robót
budowlanych na szczeblu wojewódzkim
9.1. Administracja architektoniczno-budowlana na szczeblu
wojewódzkim
9.2. Nadzór budowlany na szczeblu wojewódzkim
9.3. Działalność kontrolna organów administracji
architektoniczno-budowlanej
10. Działalność kontrolna organów nadzoru budowlanego
10.1. Zadania kontrolne
10.2. Rodzaje kontroli
10.3. Częstotliwość kontroli
10.4. Uprawnienia organów nadzoru budowlanego przy wykonywaniu
zadań kontrolnych
10.5. Działania organów nadzoru budowlanego wynikające
z nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych
10.6. Sprawdzanie wykonania nałożonych obowiązków

Rozdział 11.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WŁAŚCICIELA ZARZĄDCY)
W PROCESIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialność cywilna
2.1. Zakres odpowiedzialności cywilnej
2.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wykonujących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie
2.3. Odpowiedzialność za skutki wypadku spowodowanego
niewłaściwym utrzymaniem
2.4. Członkowie Izby Samorządu Zawodowego wykonujące samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
3. Odpowiedzialność karna uczestników inwestycyjnego procesu
budowlanego
3.1. Osoby podlegające odpowiedzialności karnej
3.2. Odpowiedzialność karna osób w budownictwie
3.3. Regulacje ustawy - Prawo budowlane w zakresie odpowiedzialności
karnej
3.4. Problem odpowiedzialności karnej właściciela (zarządcy)
za niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony
przeciwpożarowej

Rozdział 12.
ORZECZNICTWO W ZAKRESIE PROCESU EKSPLOATACYJNEGO
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe infonnacje dotyczące postępowania administracyjnego
3. Wybrane orzecznictwo
3.1. Wprowadzenie
3.2. Orzecznictwo w zakresie utrzymania obiektów budowlanych
3.3. Orzecznictwo w sprawach robót budowlanych w procesie
eksploatacji obiektów budowlanych
Literatura

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia Internetowa EKONOMICZNA akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier